Välkommen till SFAM Kronoberg!

NY STYRELSE 2023

Den 1 mars 2023 hade vi det första rediga årsmötet på flera år. Det var välbesökt och många var intresserade av att bli med Sfam Kronobergs styrelse. Däremot var det svårt att finna en ordförande, varför styrelsen fick i uppdrag att inom sig utse en ordförande.

Den nya styrelsen består av följande ledamöter:

 • Brendan Brouwer, ordförande, brendan.brouwer@kronoberg.se
 • Camelia Isaksson
 • Felix Hahn
 • Hasan Burhan
 • Helen Lejtzén
 • Karin Svensson Söderberg
 • Lovisa Anderzon
 • Maria Wahlström
 • Melinda Löke
 • Saskia Heider

FQ-grupper

Här är en lista på aktuella FQ-grupper senast uppdaterad i maj 2020 även om gruppmedlemmar i vissa fall behöver justeras. Om du vill delta i någon grupp kontakta den ansvariga kollegan för gruppen.

Nieska van der Zee
Tis kl 8
Lovisa Anderzon
Olof Cronberg
Rajendhar Anneela
Ulrike Tempel
Jan Carlsson
Tova Rylander
Bredan Brouwer
Mari-Kristin Ohlin
Hanna Salmi

Karin Johansson
Tor kl 15
Urban Stattin
Mats Henriksson
Marianne Lannsjö
Agneta Stattin
Ingemar Andersson
Margareta Hernell

Lars Nilsson
Ons kl 15
Jan Carlsson
Christer Petersson
Smaragda Talic
Alexander Semenova
Olena Semenova
Kerstin Eriksson

STADGAR

Stadgar för SFAM Kronoberg
Svensk förening för allmänmedicin inom Landstinget Kronoberg
Organisationsnummer: 829502-8594

antagna vid konstituerande möte i Växjö den 20 mars 1995

§ 1 Föreningen utgöres av de medlemmar i Svensk Förening för AllmänMedicin (SFAM), som är verksamma inom Kronobergs län.
§ 2 Föreningens ändamål är att främja forsknings- och utvecklingsarbete samt utbildningsverksamhet inom allmänmedicinen inom Kronobergs län.
§ 3 Medlem i SFAM, verksam inom Kronobergs län, erhåller medlemsskap i SFAM Kronoberg. Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet. Medlem, som utträder ur SFAM, anses också ha utträtt ur SFAM Kronoberg.
§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, bestående av ordförande, sekreterare och kassör, samt minst tre övriga ledamöter, varav någon gärna får vara medlem i den lokala distriktsläkarkretsens styrelse. Styrelse väljes på årsmöte. Lokalt SFAM-ombud utses inom styrelsen.
§ 5 Styrelsen skall sammanträda minst en gång per termin. Styrelsen kallas till sammanträde om minst två styrelsemedlemmar begär det. Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter inklusive ordföranden är närvarande. Vid omröstning inom styrelsen äger vid lika röstetal ordföranden utslagsröst.
§ 6 Föreningens ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig. Räkenskapsåret omfattar kalenderår.
§ 7 Föreningens årsmöte äger rum under tiden januari-mars på dag som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet tillställs medlemmarna senast två veckor i förväg.
Vid årsmötet:
– föredrages styrelsens verksamhets- och revisionsberättelse;
– beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen;
– fastställes årsavgift;
– väljes ordförande och övriga styrelseledamöter, två revisorer, samt valberedning, som skall bestå av två personer.
§ 8 Styrelsen kallar till föreningsmöte minst två veckor i förväg. Vid årsmöte och föreningsmöte äger, förutom medlem, annan inbjuden närvara, men ej delta i beslut.
§ 9 Omröstning sker öppet, då ej annat begärs. Vid lika röstetal vid personval avgör lotten. I andra frågor än personval har ordföranden utslagsröst.
§ 10 Beslut om ändring av stadgarna kan endast fattas vid årsmöte. Förslag till stadgeändring görs skriftligt till styrelsen senast två månader före årsmötet. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande, tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För stadgeändring krävs att minst två tredjedelar av de vid årsmötet närvarande medlemmarna stödjer förslaget.

SAMSPELSFONDEN

Basen för fonden utgörs av det överskott som uppstod efter att SFAM Kronoberg arrangerade Höstmötet år 2000. Vid instiftandet utgjorde medlen 336 000 kronor och enligt fondens stadgar förvaltas de av styrelsen för SFAM Kronoberg.

Medlemmar i föreningen kan ansöka om bidrag till exempelvis resor till kongresser och kurser där arbetsgivaren inte självklart kan förväntas stå för kostnaden. Stipendier för studier och FoU-arbete kan också beviljas. Ansökan lämnas till styrelsen som sedan fattar beslut enligt fondens stadgar.

SAMSPEL-fondens stipendiater

2002 Karin Bengtsson; 15000 kr.
Syfte: Att skriva boken ”Läkarroll i förändring, våga pröva nya vägar”.
2003 Birgitta Josefsson; 10000 kr.
Syfte: Att möjliggöra fältarbete i Kenya under magisterkurs i internationell hälsa. SODIS projektet, soldesinfektion av dricksvatten.
2006 Åsa Ossiansson och Susanne Wikman; 5000 kr vardera.
Syfte: Deltagande i Wonca Europas möte i Florens, 2006.
2007 Ole Kamp; 5000 kr.
Syfte: Deltagande i Nordiska Allmänläkarmötet i Reykjavik, 2007.
2007 Vesna Prazic och Subha Basic-Krekola; 6000 kr vardera.
Syfte: Deltagande i Wonca Europas möte i Paris, 2007.
2008 Eva Melin; 7800 kr.
Syfte: deltagande i SPSS (statistikprogram) grundkurs i Stockholm.
2008 Ingvar Högvall; 5000 kr.
Syfte: Deltagande i Wonca Europas möte i Istanbul, 2008.
2009 Helene Ekström; 4700 kr.
Syfte: Deltagande i The Nordic Risk Groups möte i Alta, Norge, 2009.
2009 Håkan Ivarsson; 4000 kr.
Syfte: Att möjliggöra en fotoutställning med bilder från arbete i Rotary läkarbanks jeepstafett i Kenya.
2009 Eva Melin; 6000 kr.
Syfte: Deltagande i European Association for the Study of Diabetes kongress i Österrike, 2009.
2009 Karin Göransson; 6000 kr.
Syfte: Deltagande i kursen ”Globala infektioner” hösten 2009 inför arbete i Rotarys läkarbank, 2010.
2012 Olof Cronberg; 15000 kr
Syfte: Arbeta under två månader på sjukvårdsmottagning i Yaoundé, Kamerun.
2014 Mattias Rööst; 10000 kr.
Syfte: Studiebesök i Vancouver, Kanada för att studera flyktingmottagandet där.
2015 Magnus Brandt
Syfte: Deltagande i idrottsmedicinsk kongress i USA.
2015 Birger Ossiansson; 7000 kr.
Syfte: Deltagande i Wonca Europa-kongressen i Istanbul, Turkiet.
2015 10 ST-läkare; 2000 kr var
Syfte: Bidrag till deltagande i 19th Nordic Congress of General Practice i Göteborg.
2016 Martin Andersson, Oskar Lindfors, Johanna Nilsson och Ida Petersson; 5000 kr var
Syfte: Bidrag till deltagande i Wonca-konferens i Rio de Janeiro, Brasilien
2017 Ole Kamp, Hanna Salmi och Brendan Brouwer; 10000 kr var
Syfte: Bidrag till deltagande i studieresa till Nepal
2019 Sara Holmberg;
Syfte: Bidrag till deltagande i kurs om hur hästar kan användas som terapeutisk resurs
2020 Mattias Rööst; 10000 kr var
Syfte: Bidrag till deltagande i kurs i psykoterapi enligt ISTDP

FONDSTADGAR

Stadgar för Fond för SFAM-Kronobergs medlemmar

 • Namnet på fonden är SAMSPEL-allmänläkarfond
 • Basen för fonden är det överskott som är kvar efter det att vi i SFAM-Kronoberg arrangerade SFAM-kongressen 2000 i Växjö.
 • Medlen förvaltas av styrelsen för SFAM-Kronoberg eller av förvaltare utsedda av SFAM-Kronoberg.
 • Medlen utgör vid instiftandet 336 000 kronor.
 • Medlen placeras vid instiftandet i räntebärande och aktiebärande fonder i den fördelning som förvaltarna finner mest förmånligt.
 • Medlemmar i SFAM-Kronoberg kan ansöka om medel ur fonden.
 • Medlen är tänkta att stödja medlemmar som vill göra resor till kongresser eller kurser och där arbetsgivaren inte självklart kan förväntas stå för kostnaden. Stipendier för studier och FoU-arbete ska också kunna erbjudas.
 • Medlen är tänkta att stödja medlemmarnas förkovran på ett rättvist sätt men millimeterrättvisa eftersträvas inte.
 • Beslut om bidrag tas av styrelsen i SFAM-Kronoberg eller av styrelsen utsedd nämnd.

PUBLICERAT

Tanken är att här ska finnas information artiklar och avhandlingar som har publicerats av allmänläkare i Kronoberg. Nedanstående lista gör inte anspråk på att vara komplett. Hör gärna av dig om du vill lägga till något.

Publicerat

2013 presenterades uppföljaren
”Vårdval Kronoberg – kartläggning av Primärvården i Kronobergs län före och efter Vårdval – en jämförande studie”.

Sammanfattningsvis visar utvärderingen att länets befolkning och patienter som besökt vårdcentralerna var nöjdare med primärvården efter tre år med vårdval.  Små vårdcentraler har genomgående något bättre resultat medan driftsform har mindre betydelse.  Några säkra undanträngningseffekter av svagare patientgrupper har inte framkommit.  Däremot ses tecken som kan tyda på en försämrad arbetsmiljö för personalen.  Det påvisades en stor oförklarad variation mellan vårdcentraler för många av de studerade variablerna. Av Helene Ekström, Sara Holmberg och Annika Karlsson. FoU Kronoberg, FoU-rapport 2013:2. Sammanfattning finns även i nr av Läkartidningen.

15 september 2011 blev Hans Thulesius
docent i allmänmedicin vid institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Malmö.

2010 presenterades
”Vårdval Kronoberg – Rapport Baslinjemätning” en genomgripande kartläggning av hur primårvården såg ut i Kronobergs län innan ”Vårdval Kronoberg” infördes den 1 mars 2009. Undersökningen utfördes av landstingets FoU-enhet i samarbete med bland annat Statistiska Centralbyrån (SCB). Flera medlemmar från SFAM Kronoberg har också bidragit med sitt kunnande. En sammanfattning finns i nummer 4, 2010 av tidskriften Allmänmedicin.

Den fullständiga rapporten finns här.

Hösten 2008
gjordes en uppföljning av den enkät SFAM Kronoberg gjorde 1996 angående hur fortbildningen ser ut för länets distriktsläkare. Rapporten som publicerades i tidskriften Allmänmedicin kan du läsa här.

Avhandlingar

2014 disputerade Eva O Melin
vid Lunds Universitet under rubriken:
”Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain. Alexithymia, depression and salivary cortisol. The Affect School and Script Analysis Therapy”

2010 försvarade Mattias Rööst
sin avhandling: ”Pre-hospital Barriers to Emergency Obstetric Care: Studies of Maternal Mortality and Near-miss inBolivia and Guatemala” vid Uppsala Universitet.
Abstract på engelska och spanska! finns här.

2008 fick Katarina Hedin SFAMs pris
”Årets avhandling” för sin avhandling: ”Infections in small children and their families – symptoms, consultations and antibiotics”. En kortversion på svenska finns här.

2007 disputerade Daniel Albertsson
vid Göteborgs universitet med sin avhandling: ”Hip fracture prevention by screening and intervention of elderly women in Primary Health Care”. Abstract finns här.

2005 disputerade Heléne Ekström
vid Lunds Universitet under rubriken
”Keeping My Ways of Being – Middle-aged women and menopause”.
Abstract finns här.

2004 disputerade Sara Holmberg
vid Uppsala Universitet på sin avhandling:
”Musculoskeletal Disorders among Farmers and Referents, with Special Reference to Occorence, Health Care Utilization and Etiological Factors: A Population-based Study”.
Abstract finns här.

2003 fick Hans Thulesius SFAMs pris
”Årets avhandling” för: ”Balancing – Cancer from a primary care perspective. Diagnosis, posttraumatic stress, and end-of-life care.” vid Lunds Universitet. Abstract finns här.

1994 disputerade Christer Petersson
vid Lunds Universitet med avhandlingen ”Day-care, diseases and drugs – studies of risk factors for respiratory tract infections in pre-school children”. Vi återkommer med mer information när vi funnit ett abstract i digital form.

2014 disputerade Eva O Melin
vid Lunds Universitet under rubriken
”Psychosomatic aspects on diabetes and chronic pain. Alexithymia, depression and salivary cortisol. The Affect School and Script Analysis Therapy”

Click here to add your own text