Forskningsrådet

Vad gör forskningsrådet?

SFAMs forskningsråd ska lyfta fram den vetenskapliga allmänmedicinen och verka för ökad allmänmedicinsk forskning genom att ge stöd och inspiration för den allmänmedicinska forskning som bedrivs i Sverige.

Det övergripande uppdraget för SFAMs forskningsråd är att stimulera forskning genom att stödja nätverksbyggande och skapa möten för diskussion och erfarenhetsutbyte.

På årsbasis har forskningsrådet tre specifika uppgifter:

  1. Ge förslag på, samt bedöma och samordna programpunkter i SFAMs årliga vetenskapliga kongress. Detta i samarbete med representanter från den lokala kongresskommittén och SFAMs styrelse.
  2. Utse årets allmänmedicinska avhandling.
  3. Delta som vetenskapliga bisittare vid presentationer av vetenskapliga arbeten vid examination av ST-läkare på SFAMs kongress.

Utöver dessa uppdrag besvarar forskningsrådet remisser efter förfrågan från SFAMs styrelse.

Rådets ordförande utses av styrelsen. I rådet ingår representanter från de sju universitet och högskolor som har en allmänmedicinsk enhet, SFAMs vetenskapliga sekreterare samt SFAMs representant i EGPRN.

Resestipendium för deltagande i vetenskaplig kongress

Ett av SFAMs grundläggande ändamål är att främja forskning inom allmänmedicin på ett oberoende sätt (§2 i SFAMs stadgar). För att stärka allmänmedicinsk forskning är det essentiellt för forskande ST-läkare eller specialister i allmänmedicin att kunna presentera och diskutera allmänmedicinska forskningsprojekt. Detta sker lämpligen på nationella eller internationella kongresser inriktade mot ämnen relevanta för den allmänmedicinska specialiteten.

Därför inrättade SFAM efter beslut av fullmäktige år 2022 ett resestipendium för deltagande i vetenskaplig kongress. Föreskrifter för resestipendiet anges på https://sfam.se/sfams-resestipendium-for-vetenskaplig-kongress/

Kontakt

Susanna Calling, susanna.calling@med.lu.se

Medlemmar

Susanna Calling, susanna.calling@med.lu.se docent, Lund/Malmö, ordförande

Anna Nager, anna.nager@ki.se, docent, Stockholm

Hans Thulesius, hansthulesius@gmail.com docent, Växjö, SFAM:s representant i EGPRN

Andreas Stomby,  andreas.stomby@liu.se  universitetslektor, Linköping

Stefan Jansson, stefan.jansson@regionorebrolan.se med dr, Örebro

Thorbjörn Lundberg, thorbjorn.lundberg@umu.se, lektor, Umeå

Mats Martinell, mats.martinell@pubcare.uu.se, universitetslektor, Uppsala

Magnus Peterson, magnus.peterson@pubcare.uu.se, universitetslektor/docent, Uppsala 

Bledar Daka, bledar.daka@allmed.gu.se, universitetslektor/distriktsläkare, Göteborg

Dokument om forskning

Förslag gällande utvecklandet av en nationell och regional FoU-struktur för forskning i primärvården från SAFU, Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning  200110. Läs här!

Hur börjar man forska?  Läs här!

Årets avhandling 2022

SFAM:s forskningsråd har utsett årets avhandling 2022. Priset går till Magnus Nord för hans avhandling Proactive Primary Care for Older Adults at High Risk of Hospital Admission (diva-portal.org)

Motiveringen lyder: ”Magnus Nord har med olika vetenskapliga metoder systematiskt belyst hur primärvården kan hitta multisjuka sköra patienter och arbeta för att minska deras risk för sjukhusvistelse. Resultaten var goda både avseende hälsoutfall och kostnadseffektivitet, och ger stöd för att en stabil och välfungerande primärvård som fokuserar på dem med störst vårdbehov är gynnsamt både för patienterna och ur ett samhällsperspektiv.”

Avhandlingen kommer att presenteras på SFAM:s kongress i Kalmar 10-12 maj 2023.

Läs mer om övriga nominerade avhandlingar som var med och tävlade här.

Årets avhandling 2021

SFAM:s forskningsråd har utsett årets avhandling 2021. Priset går till Lisa Kastbom för hennes avhandling “”A good death from the perspective of patients with severe illness and advance care planning (ACP) in patients near end-of-life””. Motiveringen lyder: ”Avhandlingen beskriver en viktig grupp svårt sjuka patienter inom primärvård som ibland kommer i skymundan. Avhandlingen har med god forskningsmetodik och ur olika perspektiv belyst vården nära döden bland patienter med cancer och patienter  på särskilt boende, SÄBO. I avhandlingen beskrivs patienters uppfattning av en god död samt vårdpersonals arbete med och anhörigas erfarenheter av vårdplaner. Resultaten är viktiga för att stödja arbetet med vårdplan i livets slutskede där både patient och anhöriga involveras.”

Årets avhandling 2020

SFAM:s forskningråd har utsett årets avhandling 2020. Priset tilldelas Rita Fernholm för hennes avhandling “Patient safety in primary and emergency care”.

Motiveringen lyder: “Avhandlingen beskriver på ett genomgripande och pedagogiskt sätt den diagnostiska processen och dess fallgropar inom primärvård och akutsjukvård. Resultaten om vilka grupper som har störst risk för diagnostiska fel och möjliga lösningar till problemet är viktiga för patientsäkerhetsarbetet inom primärvården.”

Avhandlingen kommer att presenteras på SFAM:s kongress i Åre 19-21 maj 2021.

Årets avhandling 2019

Sfams forskningsråd har utsett årets avhandling för 2019. Priset tilldelades Emma Nyström för hennes avhandling Self-Management of Urinary Incontinence using eHealth.
Motiveringen lyder:”Emma Nyström har med sin avhandling systematiskt och med relevant metodik validerat ett digitalt hjälpmedel för behandling av urininkontinens – ett vanligt förekommande, men ofta dolt folkhälsoproblem. Avhandlingsarbetet är ett bra exempel på hur utvärdering av digitala hjälpmedel kan genomföras och fynden kan få stor betydelse både nationellt och internationellt.”
Emma kommer att presentera sin avhandling på Sfams kongress i Åre i 14-16 maj 2020.


 Årets avhandling 2018

Priset för Året avhandling 2018 tilldelades Minna Johansson för hennes avhandling  “Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect?”

Motiveringen lyder: “Minna Johansson har med vetenskaplig noggrannhet granskat screening av malignt melanom och bukaortaaneurysm. Det är viktiga forskningsområden som berör folkhälsan och allmänmedicin. Vidare har hon i sin avhandling fört ett välgrundat resonemang kring fördelar och nackdelar med screening”.

Årets avhandling kommer att presenteras av författaren på den allmänmedicinska kongressen i Borås 8-10 maj 2018.

Två hedersomnämnanden:

Marcela Ewing med avhandlingen ”Identification and early detection of cancer patients in primary care

Hanna Sandelowsky med avhandlingen ”Improving general practitioners’ management of COPD : a challenge in Swedish primary health care”