Forskningsrådet

Vad gör forskningsrådet?

SFAMs forskningsråd ska lyfta fram den vetenskapliga allmänmedicinen och verka för ökad allmänmedicinsk forskning genom att ge stöd och inspiration för den allmänmedicinska forskning som bedrivs i Sverige.

Det övergripande uppdraget för SFAMs forskningsråd är att stimulera forskning genom att stödja nätverksbyggande och skapa möten för diskussion och erfarenhetsutbyte.

På årsbasis har forskningsrådet tre specifika uppgifter:

  1. Ge förslag på, samt bedöma och samordna programpunkter i SFAMs årliga vetenskapliga kongress. Detta i samarbete med representanter från den lokala kongresskommittén och SFAMs styrelse.
  2. Utse årets allmänmedicinska avhandling.
  3. Delta som vetenskapliga bisittare vid presentationer av vetenskapliga arbeten vid examination av ST-läkare på SFAMs kongress.

Utöver dessa uppdrag besvarar forskningsrådet remisser efter förfrågan från SFAMs styrelse.

Rådets ordförande utses av styrelsen. I rådet ingår representanter från de sju universitet och högskolor som har en allmänmedicinsk enhet, SFAMs vetenskapliga sekreterare samt SFAMs representant i EGPRN.

Kontakt

Anna Nager  anna.nager@ki.se

Medlemmar

Anna Nager, anna.nager@ki.se, docent, Stockholm, ordförande

Hans Thulesius, hansthulesius@gmail.com docent, Växjö, SFAM:s representant i EGPRN,

Susanna Calling, susanna.calling@med.lu.se docent, Lund/Malmö

Andreas Stomby,  andreas.stomby@liu.se  universitetslektor, Linköping

Björn Landström, bjorn.landstrom@vgregion.se  med dr, Skövde

Stefan Jansson, stefan.jansson@regionorebrolan.se med dr, Örebro

Mikael Lilja, mikael.lilja@umu.se, DL, adj. universitetslektor, Umeå

Saknas representant från Uppsala i nuläget (2021-03-18)

Dokument om forskning

Förslag gällande utvecklandet av en nationell och regional FoU-struktur för forskning i primärvården från SAFU, Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning  200110. Läs här!

Hur börjar man forska?  Läs här!

Årets avhandling 2020

SFAM:s forskningråd har utsett årets avhandling 2020. Priset tilldelas Rita Fernholm för hennes avhandling “Patient safety in primary and emergency care”.

Motiveringen lyder: “Avhandlingen beskriver på ett genomgripande och pedagogiskt sätt den diagnostiska processen och dess fallgropar inom primärvård och akutsjukvård. Resultaten om vilka grupper som har störst risk för diagnostiska fel och möjliga lösningar till problemet är viktiga för patientsäkerhetsarbetet inom primärvården.”

Avhandlingen kommer att presenteras på SFAM:s kongress i Åre 19-21 maj 2021.

Årets avhandling 2019

Sfams forskningsråd har utsett årets avhandling för 2019. Priset tilldelades Emma Nyström för hennes avhandling Self-Management of Urinary Incontinence using eHealth.
Motiveringen lyder:”Emma Nyström har med sin avhandling systematiskt och med relevant metodik validerat ett digitalt hjälpmedel för behandling av urininkontinens – ett vanligt förekommande, men ofta dolt folkhälsoproblem. Avhandlingsarbetet är ett bra exempel på hur utvärdering av digitala hjälpmedel kan genomföras och fynden kan få stor betydelse både nationellt och internationellt.”
Emma kommer att presentera sin avhandling på Sfams kongress i Åre i 14-16 maj 2020.


 Årets avhandling 2018

Priset för Året avhandling 2018 tilldelades Minna Johansson för hennes avhandling  “Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect?”

Motiveringen lyder: “Minna Johansson har med vetenskaplig noggrannhet granskat screening av malignt melanom och bukaortaaneurysm. Det är viktiga forskningsområden som berör folkhälsan och allmänmedicin. Vidare har hon i sin avhandling fört ett välgrundat resonemang kring fördelar och nackdelar med screening”.

Årets avhandling kommer att presenteras av författaren på den allmänmedicinska kongressen i Borås 8-10 maj 2018.

Två hedersomnämnanden:

Marcela Ewing med avhandlingen ”Identification and early detection of cancer patients in primary care

Hanna Sandelowsky med avhandlingen ”Improving general practitioners’ management of COPD : a challenge in Swedish primary health care” 

Click here to add your own text