Kursgranskning

SFAM erbjuder kvalificerad rådgivning samt kvalitetsgranskning av allmänmedicinska fortbildningsaktiviteter. Rådgivning och granskning utförs i SFAM fortbildningsråds regi av en eller flera av SFAM:s styrelse utsedda specialister i allmänmedicin.

Kvalificerad rådgivning och kvalitetsgranskning av fortbildningsaktiviteter är avgiftsbelagd och baseras på en konstruktiv dialog med den intresserande fortbildningsarrangören.

Dialogen handlar om fastställda fokusområden:

• Motivering till arrangemang

• Jäv

• Ekonomi

• Behovsidentifiering

• Målgrupp och antagningskriterier

• Syfte och lärandemål

• Fortbildare och andra medarbetare

• Innehåll

• Metoder

• Inlärningsmiljö

• Utvärdering

• Uppföljning – utveckling

Granskaren eller representant från SFAM ska utan kostnad ha möjlighet att delta i aktiviteten. Granskningen gäller för ett år vid oförändrat innehåll. Vid oförändrat innehåll sker förnyad granskning genom förenklat förfarande.

Kvalitetsstämpel – ”Granskad av SFAM”

Beroende på resultat av granskningen kan SFAM erbjuda möjlighet för arrangör att utan extra kostnad använda logotypen ”Granskad av SFAM” vid utannonsering av aktiviteten samt kort annonsering av aktiviteten på SFAM fortbildningsrådets hemsida.

Följande förutsättningar gäller:

• Anmälan till kvalificerad rådgivning och kvalitetsgranskning ska ha inkommit senast tre månader före utannonsering av avsedd aktivitet.

• Kvalitetsgranskningsavgift ska vara betald.

• Aktiviteten ska ha bedömts vid granskning uppfylla samtliga SFAM:s kriterier för god allmänmedicinsk fortbildning, se aktuell version av Policydokument

• Möjlighet till användning av logotypen ”Granskad av SFAM” vid utannonsering av aktiviteten samt kort annonsering av aktiviteten på SFAM fortbildningsrådets hemsida gäller i ett år efter granskning eller förnyad granskning och vid oförändrat innehåll.

Vill du veta mer eller anmäla din fortbildningsaktivitet för granskning?

Kontakta kursgranskning@sfam.se