SFAMs råd för levnadsvanefrågor

Medlemmar

Malin Skogström, allmänläkare, enhetschef Kunskapscentrum Levnadsvanor, Region Skåne (ordförande), malin.skogstrom@skane.se
Sven Wåhlin, allmänläkare, överläkare Riddargatan 1, Beroendecentrum, Stockholm, sven.wahlin@sll.se
Hans Lingfors, med dr, allmänläkare, primärvårdens FOU-enhet Futurum, Jönköping, hans.lingfors@rjl.se
Lars Jerdén, allmänläkare, docent, Högskolan Dalarna, lars.jerden@ltdalarna.se
Åsa Thurfjell, allmänläkare Kista VC, specialistsakkunnig i hälsofrämjande arbete, Stockholm
David Iggman, med dr, allmänläkare Svärdsjö VC, Primärvårdens forskningscentrum, Region Dalarna
Adrian Razmgah, allmänläkare, vårdutvecklingsledare kunskapsteam Tobak, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm
Mats Neumann, allmänläkare, Region Halland

Rådet för levnadsvanor inom Svensk förening för allmänmedicin, SFAM-LV, verkar för att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom levnadsvaneområdets tillämpning i allmänmedicinen. Rådet för levnadsvanefrågor bildades i december 2009.

SFAMs råd för levnadsvanefrågor ska:

  • Vara en kunskapsresurs för SFAM:s styrelse i frågor om levnadsvanor, t.ex. vid remissfrågor.
  • Verka för att levnadsvanor och övriga levnadsförhållanden uppmärksammas och beaktas i adekvat omfattning i mötet mellan patient och läkare.
  • Verka för att frågan om levnadsvanor och levnadsförhållanden tas upp på ett sätt som är personcentrerat, bevakar patientens intressen, och som är hälsofrämjande.
  • Uppmärksamma samspelet mellan sociala faktorer, levnadsförhållanden, levnadsvanor och dess betydelse för ojämlika hälsoförhållanden.
  • Verka för att frågor om levnadsvanors betydelse för hälsan uppmärksammas och diskuteras i allmänmedicinska sammanhang.
  • Samarbeta med SFAM:s övriga råd och nätverk i gemensamma frågor.
  • Verka för att frågor om levnadsvanors betydelse för hälsan uppmärksammas av allmänheten i media och i samhällsdebatten.

Dokument

Alkoholen och samhället rapport 2021

Alkoholen och samhället, projektrapporter fram till 2020.

Studiebrev: Studiebrev Prevention och hälsofrämjande 190304. 2019.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018.

SFAM:s remissvar till första versionen 2011

Läkaresällskapets levnadsvaneprojekt, Läkares samtal om levnadsvanor www.sls. se/Levnadsvaneprojektet