SFAMs råd för levnadsvanefrågor

Medlemmar

Malin Skogström, allmänläkare, enhetschef Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention, Skåne (ordförande), malin.skogstrom@skane.se

Sven Wåhlin, allmänläkare, överläkare Riddargatan 1, Beroendecentrum, Stockholm, sven.wahlin@sll.se

Hans Lingfors, med dr, allmänläkare, primärvårdens FOU-enhet Futurum, Jönköping, hans.lingfors@rjl.se

Lars Jerdén, allmänläkare, Jacobsgårdarnas VC, docent, Högskolan Dalarna, lars.jerden@ltdalarna.se

Åsa Thurfjell, allmänläkare, Kista VC, specialistsakkunnig i hälsofrämjande arbete, Stockholm, asa.thurfjell@sll.se

David Iggman, med dr, allmänläkare Svärdsjö VC, Primärvårdens forskningscentrum, Dalarna, david.iggman@regiondalarna.se

Adrian Razmgah, allmänläkare, vårdutvecklingsledare kunskapsteam Tobak, Akademiskt primärvårdscentrum, Stockholm, adrian.razmgah@sll.se

Mats Neumann, allmänläkare, Halland, mats@neumannab.se

Mikael Wibom, allmänläkare, företagsläkare, Kronoberg, mikael.wibom@gmail.com

Johannes Arnell, ST-läkare, johannesarnell@hotmail.com

Rådet för levnadsvanor inom Svensk förening för allmänmedicin, SFAM-LV, verkar för att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom levnadsvaneområdets tillämpning i allmänmedicinen. Rådet för levnadsvanefrågor bildades i december 2009.

SFAMs råd för levnadsvanefrågor ska:

  • Vara en kunskapsresurs för SFAM:s styrelse i frågor om levnadsvanor, t.ex. vid remissfrågor.
  • Verka för att levnadsvanor och övriga levnadsförhållanden uppmärksammas och beaktas i adekvat omfattning i mötet mellan patient och läkare.
  • Verka för att frågan om levnadsvanor och levnadsförhållanden tas upp på ett sätt som är personcentrerat, bevakar patientens intressen, och som är hälsofrämjande.
  • Uppmärksamma samspelet mellan sociala faktorer, levnadsförhållanden, levnadsvanor och dess betydelse för ojämlika hälsoförhållanden.
  • Verka för att frågor om levnadsvanors betydelse för hälsan uppmärksammas och diskuteras i allmänmedicinska sammanhang.
  • Samarbeta med SFAM:s övriga råd och nätverk i gemensamma frågor.
  • Verka för att frågor om levnadsvanors betydelse för hälsan uppmärksammas av allmänheten i media och i samhällsdebatten.

Dokument

Alkoholen och samhället rapport 2021

Alkoholen och samhället, projektrapporter fram till 2020.

Studiebrev: Studiebrev Prevention och hälsofrämjande 190304. 2019.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018.

SFAM:s remissvar till första versionen 2011

Läkaresällskapets levnadsvaneprojekt, Läkares samtal om levnadsvanor www.sls. se/Levnadsvaneprojektet