SFAMs råd för levnadsvanefrågor

Medlemmar

Sven Wåhlin, överläkare Riddargatan 1, Beroendecentrum, Stockholm
sven.wahlin@sll.se(ordförande)

Hans Lingfors, med dr, primärvårdens FOU-enhet Futurum, Jönköping
hans.lingfors@rjl.se

Lars Jerdén, docent, Högskolan Dalarna
lars.jerden@ltdalarna.se

Malin Skogström, Allmänläkare Region Skåne
malin.skogstrom@skane.se

Åsa Wetterqvist, kommittén för prevention SLS
asa.wetterqvist@gmail.com

Rådet för levnadsvanor inom Svensk förening för allmänmedicin, SFAM-LV, verkar för att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom levnadsvaneområdets tillämpning i allmänmedicinen. Rådet för levnadsvanefrågor bildades i december 2009.

SFAMs råd för levnadsvanefrågor ska:

  • Vara en kunskapsresurs för SFAM:s styrelse i frågor om levnadsvanor, t.ex. vid remissfrågor.
  • Verka för att levnadsvanor och övriga levnadsförhållanden uppmärksammas och beaktas i adekvat omfattning i mötet mellan patient och läkare.
  • Verka för att frågan om levnadsvanor och levnadsförhållanden tas upp på ett sätt som är personcentrerat, bevakar patientens intressen, och som är hälsofrämjande.
  • Uppmärksamma samspelet mellan sociala faktorer, levnadsförhållanden, levnadsvanor och dess betydelse för ojämlika hälsoförhållanden.
  • Verka för att frågor om levnadsvanors betydelse för hälsan uppmärksammas och diskuteras i allmänmedicinska sammanhang.
  • Samarbeta med SFAM:s övriga råd och nätverk i gemensamma frågor.
  • Verka för att frågor om levnadsvanors betydelse för hälsan uppmärksammas av allmänheten i media och i samhällsdebatten.

Dokument  

Studiebrev: Studiebrev Prevention och hälsofrämjande 190304. 2019.

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor 2018.

SFAM:s remissvar till första versionen 2011

Läkaresällskapets levnadsvaneprojekt, Läkares samtal om levnadsvanor www.sls. se/Levnadsvaneprojektet