SFAMs resestipendium för vetenskaplig kongress

Ett av SFAMs grundläggande ändamål är att främja forskning inom allmänmedicin på ett oberoende sätt (§2 i SFAMs stadgar). För att stärka allmänmedicinsk forskning är det essentiellt för forskande ST-läkare eller specialister i allmänmedicin att kunna presentera och diskutera allmänmedicinska forskningsprojekt. Detta sker lämpligen på nationella eller internationella kongresser inriktade mot ämnen relevanta för den allmänmedicinska specialiteten.

Därför inrättade SFAM efter beslut av fullmäktige år 2022 ett resestipendium för deltagande i vetenskaplig kongress. Föreskrifter för resestipendium anges nedan.

Vem kan söka?

 • Sökande ska vara ST-läkare eller specialist i allmänmedicin och medlem i Svensk Förening för Allmänmedicin. Det är inget formellt krav att vara antagen doktorand, men det ses som en merit vid ev. konkurrens mellan flera sökanden.
 • Sökande ska presentera forskningsprojekt där hen har en central roll i projektet och bidrar aktivt i forskningen.

Vilken typ av presentationer kan man söka för?

 • Presentationen kan innefatta ett planerat forskningsprojekt eller resultaten av ett genomfört forskningsprojekt och vara i formen av muntligt framförande eller poster.
 • Presentationen ska inte ha presenterats på konferens vid tidigare tillfälle. Dvs. samma presentation kan inte användas för att söka medel för deltagande i flera olika konferenser.
 • Stipendium kan inte sökas för deltagande i SFAMs årliga kongress eller ST-dagar.
 • Om stipendium beviljas bör sökanden presentera projektet vid SFAMs kongress efterföljande år.

När och hur ska stipendium sökas och vem granskar och beslutar om tilldelning?

 • Stipendium för året utlyses senast under första halvan av januari. SFAMs styrelse beslutar om och i så fall antalet stipendium som ska utlysas baserat på föreningens ekonomiska förutsättningar.
 • Om stipendium utlyses kan det sökas en till två gånger per år senast 28/2 respektive 31/8. Besked om beviljat stipendium ges inom 4 veckor från sista ansökningsdatum.
 • Ansökan sker genom att sökanden skickar det abstract eller den sammanfattning som ska skickas till kongressen och ansökningsblankett till SFAMs vetenskapliga sekreterare via e-post före datum angivna i föregående punkt. Ansökningar inkomna efter sista datum kommer ej granskas.
 • Ansökningarna granskas av SFAMs forskningsråd som beslutar vem/vilka som tilldelas stipendium. SFAMs vetenskapliga sekreterare meddelar beslut till sökande. Processen följer Vetenskapsrådets riktlinjer för hantering av jäv.
 • Stipendium kan beviljas innan sökanden fått bekräftat att inskickat abstract/presentation antagits till konferensen, men då under förutsättning att abstract/presentation antas vid senare tillfälle. Om abstract inte accepteras kommer beviljandet av stipendiet dras tillbaka.

Hur ska stipendiet användas?

 • En övre begränsning för stipendiets storlek är:
  • Internationell kongress: max 20 000 SEK
  • Nationell kongress: max 10 000 SEK
 • Stipendiet kan användas för att bekosta konferensavgift, tryck av ev. poster, resa och boende. Det kan inte användas för att bekosta förlorad arbetsinkomst.
 • Stipendium betalas ut retroaktivt till sökanden efter det att SFAMs kansli erhållit verifikationer i original tillsammans med reseräkning för typen av utgifter angivna ovan.
 • Sökanden som erhåller stipendium ska följa SFAMs ”Riktlinjer för ekonomisk ersättning” vad gäller ”Kostnad för resa och uppehälle” (se policydokument på SFAMs hemsida).

Länk till blankett för ansökan