Svenska Läkaresällskapet utsåg vid sitt fullmäktigemöte idag 17 maj 2022 Ulf Måwe till hedersledamot. Motiveringen lyder:”I fem decennier har Ulf Måwe verkat i allmänmedicinens frontlinje. Han har varit en viktig spelare i mycket av det som idag tas för givet, bland annat att allmänmedicinen blev en egen specialitet, grundandet av SFAM, utformningen av handledningen och målbeskrivningen för ST. I nära samverkan med SLS har han under de två senaste åren varit drivande i etablerandet av SFAMs torsdagsmöten, ett nationellt forum för kollegial dialog och en möjlighet för allmänläkare att utbyta erfarenheter från pandemin och på så vis bidra till en samlad bild av effekterna av Covid-19 på primärvårdsnivå. Ulf har en sällsynt förmåga att stimulera kollegors professionella tänkande, facilitera utveckling och har därmed genom åren inspirerat många att engagera sig för stärkt professionell utveckling av svensk hälsa och sjukvård. Ulf har på ett unikt sätt verkat genom att få andra att tänka göra och växa, utan att blåsa upp sin egen insats. Ulf har genom åren verkat nära SLS och sökt konstruktiv samverkan, alltid med SLS centrala värden – vetenskap. utbildning, etik och kvalitet – för ögonen.

Så kan vi erbjuda alla invånare i Sverige fast läkarkontakt i primärvården 2027.

Allmänläkarnas tänkargrupp med 14 deltagare från SFAM och DLF presenterar sina tankar om hur det ska gå till att inom fem år åstadkomma en primärvård där alla invånare i Sverige kan erbjudas en fast läkare i primärvården, specialist i allmänmedicin eller ST-läkare i allmänmedicin, med rimligt stor lista. De har också skissat en framtidsvy om hur det kan se ut om ytterligare tio år och hur hela sjukvården därigenom förbättras.

Här är dokumentet.

Här kan du läsa SFAM:s nyligen skrivna remissvar på Socialdepartementets utredning Från delar till helhet – En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet SOU 2021:93, ett samlat huvudmannaskap för vård och stöd till personer med samsjuklighet i form av skadligt bruk eller beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Missa inte det avslutande stycket: “Vi ser helt enkelt en betydande risk för underfinansiering av det nya uppdraget för regionernas medarbetare, till exempel genom att resursöverföring kombineras med en generell smygbesparing förklädd till ”effektiviseringsstöd” eller liknande eufemism.”

SFAM:s nyhetsbrev april 2022 informerar om SFAM:s fullmäktigemöte och SFAM:s allmänmedicinska kongress i Gävle 30/3-1/4, om kommande Nationella kvalitetsdagen som SFAM:s råd för patientsäkerhet och kvalitet, SFAM-Q, arrangerar 5 maj, om den nordiska allmänmedicinska kongressen som kommer att hållas i Stavanger 212-23 juni och några klipp från media om SFAM.

Stöd Ukraina med en dagslön!

Det krig som pågår i Ukraina är en grov kränkning av mänskliga rättigheter och demokrati. När världen började se fram emot en möjlig återhämtning från covidpandemin förorsakar i stället en enskild person ett nytt och helt onödigt lidande som drabbar ett helt folk och i förlängningen en hel världsdel. SFAM fördömer Rysslands agerande. Vi vill uppmana alla allmänläkare i Sverige att skänka en dagslön till hjälparbetet i Ukraina. Använd gärna Läkare utan gränser eller Röda Korset, då etablerade hjälporganisationer med kompetens, erfarenhet och etablerade kanaler har störst möjligheter att hjälpa.

För den som önskar ta del av en direktrapport från en allmänläkarkollega Pavlo Kolesnyk i Ukraina finns ett inspelat webinarium från den 15/3 på Wonca Europes hemsida WE Talk with Dr. Pavlo Kolesnyk on Ukraine | WONCA Europe. Wonca kommer också att försöka skapa en struktur för möjlighet till distanshandledning och korta föreläsningar för yngre läkare i Ukraina , så om du talar ukrainska eller ryska och vill hjälpa till med detta håll utkik på  Wonca Europes hemsida.

SFAM:s nyhetsbrev februari 2022 innehåller information om SFAM:s kongress 30/3-1/4 2022 i Gävle, om Nordisk kongress i Stavanger 21-23 juni 2022, om SFAM:s torsdagsmöten, om pris för årets avhandling till Lisa Kastbom, med mera. Läs mer här.

SFAM:s forskningsråd har utsett Årets avhandling. Priset går till Lisa Kastbom för hennes avhandling “”A good death from the perspective of patients with severe illness and advance care planning (ACP) in patients near end-of-life””. Motiveringen lyder: ”Avhandlingen beskriver en viktig grupp svårt sjuka patienter inom primärvård som ibland kommer i skymundan. Avhandlingen har med god forskningsmetodik och ur olika perspektiv belyst vården nära döden bland patienter med cancer och patienter  på särskilt boende, SÄBO. I avhandlingen beskrivs patienters uppfattning av en god död samt vårdpersonals arbete med och anhörigas erfarenheter av vårdplaner. Resultaten är viktiga för att stödja arbetet med vårdplan i livets slutskede där både patient och anhöriga involveras.” 

SFAM:s styrelse önskar alla medlemmar och andra läsare av SFAM:s hemsida GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Se här.

SFAM:s nyhetsbrev med information om SFAM:s kongress och fullmäktigemöte i skarven mars/april 2022. Motioner kan lämnas senast 30 januari.

OBS! – förlängd inlämningstid till 17 november(obs nytt datum) för abstract till SFAMs kongress 2022!
Varmt välkommen att skicka in ditt abstrakt, oavsett om det är ett vetenskapligt projekt, ett genomfört eller planerat kvalitetsarbete eller om du har något annat av allmänmedicinsk relevans att dela med dig av. Bidragen kommer granskas av kongressens vetenskapliga kommitté som består av SFAMs forskningsråd och lokala representanter med forskningsbakgrund. Vi reserverar oss för att bidrag kan komma att nekas på grund av utrymmes- eller kvalitetsskäl. Anmälan av abstracts görs på www.sfam2022.se och anmälningstiden är förlängd till 5 november .