Kompetensvärderingsrådet

Kontakt

Ordförande: Margareta Troein ­­– margareta.troein@med.lu.se

Rådets uppdrag

Rådet arbetar med kompetensvärdering inom allmänmedicin, som Mitt-i-ST®, specialistexamen i allmänmedicin, ASK, kurser för kompetensvärderare, m.m.  Rådet arbetar också fortlöpande med utveckling av formerna för kompetensvärdering och utbildning i kompetensvärdering och kan besvara frågor angående kompetensvärdering inom allmänmedicin. Rådet samarbetar med de andra råden i gemensamma frågor.

Rådets ordförande utses av SFAM:s styrelse. Rådet utser medlemmar med konkret engagemang för allmänmedicinsk kompetensvärdering.

Mitt-i-ST®, specialistexamen i allmänmedicin och kurser för kompetensvärderare finansieras av deltagaravgifter.

Rådet lämnar årligen en verksamhetsberättelse till styrelsen.

Rådets aktiviteter

Mitt i ST – värdering i mitten av ST-tjänstgöringen.
Specialistexamen – värdering i slutet av ST eller när som helst som specialist i allmänmedicin.
ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog, för erfarna specialister i allmänmedicin.
Utbildning av värderare för Mitt-i-ST och examinatorer för specialistexamen. Kurs ges varje år i vecka 3, och i övrigt när efterfrågan finns. Samma kurs ger också fördjupad utbildning för AT- och ST-handledare och studierektorer.
Särskild kompetensvärdering– för studierektorer vid behov av hjälp med värdering i särskilda fall.
Ersättning och villkor för examinatorer och värderare.

Rådets medlemmar och deras uppdrag

Ordförande: Margareta Troein ­­– margareta.troein@med.lu.se

Sekreterare: Gunilla Stenninger – gunilla.stenninger@gmail.com

Ekonomiansvarig: Robert Svartholm – polarull.svartholm@telia.com

Medlemmar i rådet Margareta Troein, ordförande, samt Anders Lundqvist, Annika Larsson, Beatrice Kvist, Bibbi Breitholtz, Cecilia Ryding, Elisabet Abdo, Gunilla Byström, Gunilla Stenninger, Gunnar Axelsson, Gunnar Sandström, Karin Lindhagen, Kirsten Nilsson, Lisa Rydén, Meta Wiborgh, Mikael Olsson, Monika Engblom, Robert Svartholm, Sara Karpsen, Ulf Måwe.

Momentansvariga:

Samordning examen: Annika Larsson

Samordning Mitt-i-ST: Kirsten Nilsson

Administration Mitt-i-ST:  Katarina Boltenstern

Portfölj: Bibbi Breitholtz, Gunilla Stenninger, Monika Engblom samt adjungerad medlem Daniel Fröding Reyes

Ledarskap/ hållbart arbetsliv: Cecilia Ryding, Anders Lundqvist

Praktikdag: Cecilia Ryding, Meta Wiborgh, Elisabet Abdo

Skriftligt prov (examen): Gunnar Sandström, Beatrice Kvist

Uppsats (examen): Robert Svartholm, Karin Lindhagen

Mitt-i-ST, ST-läkares utvärdering: mittist.utvardering.st@sfam.se, Meta Wiborgh, Cecilia Ryding

Mitt-i-ST rapporter, återföring till värderaren: mittist.rapporter@sfam.se, Margareta Troein, Gunilla Stenninger, Lisa Rydén

ASK (allmänläkares självvärdering i kollegial dialog): Robert Svartholm, Gunilla Byström

Kursansvariga: Robert Svartholm, Mikael Olsson, Ulf Måwe

Mentor för rådet: Ulf Måwe ulf@mawe.se

Mentor för specialistexamen: Karin Lindhagen

ASK

Vad är ASK?

ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog – är en form för kompetensvärdering för erfarna allmänläkare inom SFAM sedan 1998.

ASK är ett sätt att stärka sin professionella utveckling genom att värdera den egna kompetensen i dialog med en kollega.

ASK bygger på de moment som ingår i specialistexamen och Mitt-i-ST, men är anpassat för den erfarna allmänläkaren. Hur man praktiskt kan gå tillväga hittar du i  Ramprogram för ASK 2014.  Du kan också hitta förslag till nya former för ASK  och en artikel om grunderna i ASK i tidskriften AllmänMedicin nr 4/2017 sid 19.

ASK är tänkt att kunna fungera som recertifiering med 5-7 års intervall under en yrkeskarriär. De ursprungliga tankarna  presenterades i en  artikel om ASK i AllmänMedicin 2001 och i en ASK folder från 2005

ASK ger ut nyhetsbrev några gånger om året.

Här är en video där två deltagare berättar om sin ASK.

ASK har nära samarbete med SFAMs kompetensvärderingsråd.

KASK är en möjlighet för värderare att förkovra sig i dialog med varandra.

I AllmänMedicin nr 1 2013 skildrade vi strukturen på ASK under rubriken: Recertifiering i allmänmedicin – svenska erfarenheter. Ett av inslagen i ASK är medsittning och kollegial dialog runt konkreta fall. Att utgå från journalanteckningar för dialogen är ett annat sätt, som skildras i samma nummer.

ASK-kurser och ASK-seminarier anordnas mer eller mindre regelbundet. De annonseras bland annat i SFAMs kalendarium.

Kontaktperson för ASK:  Robert Svartholm: polarull.svartholm@telia.com

Kurs i kompetensvärdering

Kurs i kompetensvärdering under 2025:

13-15 januari 2025, Stjärnholms slott, Nyköping, Sörmland.

Se kalendariet för detaljer om tid, plats, kostnad mm.

Anmälningsblankett.

Grundschema (2022)  finns här. Detaljer kan ändras.

Om kursen

Kompetensvärderingsrådet arrangerar årligen måndag – onsdag i vecka 3 en kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin  – ett tredagars internat . Kursen ges också vid andra tillfällen när efterfrågan finns. Kurserna annonseras på hemsidans kalendarium.

Kursen ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av ST. Den bygger på aktivt deltagande, och stor del av tiden ägnas åt arbete i små grupper med praktiska övningar. Samtliga moment i specialistexamen gås igenom: portfölj, skriftligt prov, uppsats, praktikdag. Bedömning av konsultationer samt träning att ge återföring är ett huvudtema. Videoinspelade konsultationer används som underlag.

Kursen är grundkurs för den som vill bli värderare för Mitt-i-ST och examinator för specialistexamen i allmänmedicin. Den fungerar också som fördjupningskurs för handledare, studierektorer och andra specialister i allmänmedicin med intresse för utbildning.

Godkänd kurs samt en adekvat genomförd examination för specialistexamen med stöd av en erfaren medexaminator ger behörighet att vara examinator i specialistexamen och värderare i SFAMs regi för Mitt-i-ST.

Godkänd kurs och en adekvat genomförd Mitt-i-ST-värdering med stöd av en erfaren examinator ger behörighet att vara kompetensvärderare i SFAMs regi för Mitt-i-ST.

Diplom till certifierade examinatorer utdelas i samband med SFAMs årliga kongress. För att fortsätta som examinator eller mitt-i-st-värderare ska man upprepa kursen minst vart fjärde år.

För mer information kontakta Karin Lindhagen karin.lindhagen@sfam.se eller Robert Svartholm.

Målbeskrivning för ST

I Mitt-i-ST-portföljen och i examensportföljen ingår att reflektera över hur målen har uppfyllts.

Målbeskrivningarna hittar du på ST-sidan.  Där finns författningstexterna samt SFAMs rekommendationer  om hur målen ska tolkas.