Kompetensvärderingsrådet

Kontakt

Ulf Måwe, ulf@mawe.se

Rådets uppdrag

Kompetensvärderingsrådet arbetar med olika former för bedömning av allmänmedicinsk kompetens på ST-nivå och för specialister i allmänmedicin.

Mitt i ST – värdering i mitten av ST-tjänstgöringen.
Specialistexamen – värdering i slutet av ST eller när som helst som specialist i allmänmedicin.
ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog, för erfarna specialister.
Utbildning av värderare för Mitt-i-ST och examinatorer för specialistexamen. Kurs ges varje år i vecka 3, och i övrigt när efterfrågan finns. Samma kurs ger också fördjupad utbildning för AT- och ST-handledare och studierektorer.
Särskild kompetensvärdering– för studierektorer vid behov av hjälp med värdering i särskilda fall.
Ersättning och villkor för examinatorer och värderare.

Ordförande

Ulf Måwe – ulf@mawe.se

Frågor om specialistexamen: examen@sfam.se
Frågor om Mitt-i-ST: mittist@sfam.se
Frågor om ASK: polarull.svartholm@telia.com

Medlemmar i kompetensvärderingsrådet (2018)
Ulf Måwe (ordf), Bibbi Breitholtz, Cecilia Ryding, Elisabeth Månsson Rydén, Erland Svenson, Gunilla Byström, Gunilla Stenninger,  Gunilla Östgaard, Gunnar Axelsson, Hamed Shayegh, Jonas Sjögreen, Karin Lindhagen, Kirsten Nilsson, Meta Wiborgh, Robert Svartholm.
Arbetsutskott: Ulf, Robert, Karin.

Momentansvariga
Examen – portfölj: Bibbi Breitholtz,Erland Svenson
Examen – skriftligt prov: Gunnar Axelsson, Gunilla Östgaard, Inge Carlsson,
Examen – praktikdag: Cecilia Ryding, Jonas Sjögreen, Meta Wiborgh
Examen – uppsats: Karin Lindhagen, Robert Svartholm, Hamed Shayegh
Examen – ledarskap: Cecilia Ryding, Jonas Sjögreen
Examen – samordning: Karin Lindhagen
Mitt-i-ST – Ulf Måwe, Gunilla Stenninger, Meta Wiborgh,
Mitt-i-ST – samordning: Kirsten Nilsson
ASK – Robert Svartholm

Framtidsgrupp för diskussion om framtida arbetsformer
Annette Friström, Christer Andersson, Christina Vestlund, Eva Jaktlund, Henrik Åhsberg, Josette Troon, Katarina Järbur, Madelene Andersson, Mats Rydberg, Pontus Stange, Sofia Hellman, Tommy Bromander.

ASK

Vad är ASK?

ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog – är en form för kompetensvärdering för erfarna allmänläkare inom SFAM sedan 1998.

ASK är ett sätt att stärka sin professionella utveckling genom att värdera den egna kompetensen i dialog med en kollega.

ASK bygger på de moment som ingår i specialistexamen och Mitt-i-ST, men är anpassat för den erfarna allmänläkaren. Hur man praktiskt kan gå tillväga hittar du i  Ramprogram för ASK 2014.  Du kan också hitta förslag till nya former för ASK  och en artikel om grunderna i ASK i tidskriften AllmänMedicin nr 4/2017 sid 19.

ASK är tänkt att kunna fungera som recertifiering med 5-7 års intervall under en yrkeskarriär. De ursprungliga tankarna  presenterades i en  artikel om ASK i AllmänMedicin 2001 och i en ASK folder från 2005

ASK ger ut nyhetsbrev några gånger om året.

Här är en video där två deltagare berättar om sin ASK.

ASK har nära samarbete med SFAMs kompetensvärderingsråd.

KASK är en möjlighet för värderare att förkovra sig i dialog med varandra.

I AllmänMedicin nr 1 2013 skildrade vi strukturen på ASK under rubriken: Recertifiering i allmänmedicin – svenska erfarenheter. Ett av inslagen i ASK är medsittning och kollegial dialog runt konkreta fall. Att utgå från journalanteckningar för dialogen är ett annat sätt, som skildras i samma nummer.

ASK-kurser och ASK-seminarier anordnas mer eller mindre regelbundet. De annonseras bland annat i SFAMs kalendarium.

Kontaktperson för ASK:  Robert Svartholm: polarull.svartholm@telia.com

Kurs i kompetensvärdering

Kurs i kompetensvärdering var inställd under 2021 men kommer att ges på vanlig tid och plats 17-19 januari 2022 på Stjärnholms kursgård. Dessutom planeras för minst två extra kurser under läsåret hösten 2021 och våren 2022. Se kalendariet för detaljer.

Anmälan senast 11 december 2021 –  Anmälningsblankett.
Kursavgift: preliminärt 6800 kr inkl moms
Hotellinternat: preliminärt 5500 kr måndag – onsdag. Det finns möjlighet att komma söndag kväll, mot tillägg. Ange det på anmälningsblanketten.
För pensionärer utan anställning kan finnas möjlighet att få nedsatt kostnad. Kontakta ulf@mawe.se.

Schema  finns här.

Om kursen

Kompetensvärderingsrådet arrangerar årligen under vecka 3 en kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin  – ett tredagars internat. Kursen ges också vid andra tillfällen när efterfrågan finns. Kurserna annonseras på hemsidans kalendarium.

Kursen ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av ST. Den bygger på aktivt deltagande, och stor del av tiden ägnas åt arbete i små grupper med praktiska övningar. Samtliga moment i specialistexamen gås igenom: portfölj, skriftligt prov, uppsats, praktikdag. Bedömning av konsultationer samt träning att ge återföring är ett huvudtema. Videoinspelade konsultationer används som underlag.

Kursen är grundkurs för den som vill bli värderare för Mitt-i-ST och examinator för specialistexamen i allmänmedicin. Den fungerar också som fördjupningskurs för handledare, studierektorer och andra specialister i allmänmedicin med intresse för utbildning.

Godkänd kurs samt en adekvat genomförd examination för specialistexamen med stöd av en erfaren medexaminator ger behörighet att vara examinator i specialistexamen och värderare i SFAMs regi för Mitt-i-ST.

Godkänd kurs och en adekvat genomförd Mitt-i-ST-värdering med stöd av en erfaren examinator ger behörighet att vara kompetensvärderare i SFAMs regi för Mitt-i-ST.

Diplom till certifierade examinatorer utdelas i samband med SFAMs årliga kongress. För att fortsätta som examinator eller mitt-i-st-värderare ska man upprepa kursen minst vart fjärde år.

För mer information kontakta rådets ordförande Ulf Måwe, eller Robert Svartholm.

Målbeskrivning för ST

I Mitt-i-ST-portföljen och i examensportföljen ingår att reflektera över hur målen har uppfyllts.

Målbeskrivningarna hittar du på ST-sidan.  Där finns författningstexterna samt SFAMs rekommendationer  om hur målen ska tolkas.