SFAM har lämnat remissvar till Socialdepartementet angående slutbetänkandet Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet från utredningen Styrning för en mer jämlik vård (SOU2019:42).SFAM delar utredningens viktigaste slutsats, att relationell kontinuitet av tillits-, effektivitets- och kvalitetsskäl behöver genomsyra styrning och organisering av sjukvården.  Remissvaret i sin helhet finns här.