SFAM ordnar videomöten för samtal mellan allmänläkare om Covid-19 vid lunchtid varje torsdag från 23 april . Du hittar länk i högerspalten här på startsidan.

Wonca Europe har lanserat en ny hemsida och där man erbjuder utbildningsaktiviteter, webinarier med mera så här i coronatider, när det inte går att anordna kongresser och andra aktiviteter. Där har man även möjlighet att registrera sig om man vill ha deras nyhetsbrev.

SFAM:s nyhetsbrev april 2020 handlar om ändringar i SFAM:s aktiviteter – flera flyttas, hålls digitalt, eller ställs in. Det finns också information inför fullmäktigemötet 13 maj, om Anna Nergårds huvudbetänkande om God och nära vård, länkar till information om SFAM i media, mm.

Fullmäktigehandlingar inför SFAMs fullmäktigemöte 2020-05-13 kommer att finnas under Föreningen /Föreningshandlingar. Redan nu ligger bland annat Verksamhetsberättelsen samt proposition om att bli medlemsförening i Läkaresällskapet där. Resterande läggs ut efterhand som de blir klara.

På grund av pandemiläget flyttas SFAM:s kongress till oktober 2020. Många av SFAM:s aktiviteter ställs in eller hålls som digitala möten. Fullmäktigemötet hålls digitalt 13 maj.. För mer information, hör av dig till dem som arrangerar en aktivitet du avsett att delta i.

Nu finns samtliga tidigare nummer av föreningens tidskrift på hemsidan, från Nr 1, 1979, under rubriken Tidskriften/Tidigare nummer.

Nytt dokument på SFAM:s forskningsråds sida. SAFU (Samling för Allmänmedicinsk Forskning och Utbildning) är ett nationellt  samarbete mellan Distriktsläkarföreningen (DLF), Svensk förening för Allmänmedicin (SFAM) och representanter från alla allmänmedicinska forskningsenheter i Sverige. SAFU verkar för att utveckla en stark nationell och regional struktur för forskning och utbildning för den framtida allmänmedicinen och primärvården genom att ta fram underlag och  dokument för att tydliggöra de behov som finns och för att påverka beslutsfattare. SAFU:s förslag gällande utvecklandet av en nationell och regional FoU-struktur för forskning i primärvården ingår i tredje delbetänkandet av utredningen “God och nära vård”. Läs här.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) presenterar en rapport som beskriver en modell för kollegial kvalitetsdialog i primärvården. Modellen har testats på tre vårdcentraler och arbetet har skett inom ramen för Svenska Läkaresällskapets arbete med att ta fram en modell för professionsbaserad kvalitetsrevision. Den finns på SLS hemsida, länk här.

SFAM och DLF har gemensamt skrivit två nya policydokument, om övergångslösningar till fullt utbyggd primärvård, och om fast läkare i praktiken, samt en powerpointpresentation om vad allmänmedicin är. Du hittar dem här, eller klicka under Föreningen / Policydokument, eller använd sökfunktionen.

SFAM har lämnat remissvar till Socialdepartementet angående slutbetänkandet Digifysiskt vårdval – Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet från utredningen Styrning för en mer jämlik vård (SOU2019:42).SFAM delar utredningens viktigaste slutsats, att relationell kontinuitet av tillits-, effektivitets- och kvalitetsskäl behöver genomsyra styrning och organisering av sjukvården.  Remissvaret i sin helhet finns här.