SFAM:s forskningsråd har utsett Årets avhandling. Priset går till Lisa Kastbom för hennes avhandling “”A good death from the perspective of patients with severe illness and advance care planning (ACP) in patients near end-of-life””. Motiveringen lyder: ”Avhandlingen beskriver en viktig grupp svårt sjuka patienter inom primärvård som ibland kommer i skymundan. Avhandlingen har med god forskningsmetodik och ur olika perspektiv belyst vården nära döden bland patienter med cancer och patienter  på särskilt boende, SÄBO. I avhandlingen beskrivs patienters uppfattning av en god död samt vårdpersonals arbete med och anhörigas erfarenheter av vårdplaner. Resultaten är viktiga för att stödja arbetet med vårdplan i livets slutskede där både patient och anhöriga involveras.”