ST-läkare i allmänmedicin är framtidens specialister i allmänmedicin och kommer att bli navet i svensk primärvård. För att vi ska lyckas med omställningen till God och nära vård behöver vi stödja dem och se till att de har bästa möjliga förutsättningar att bli fasta läkare med personligt ansvar för ett rimligt antal invånare. Därför har vi tagit fram detta dokument som riktar sig till ST-läkare, handledare inom primär- och sekundärvård, politiker, tjänstemän, studierektorer och verksamhetschefer. Det har varit på remissrunda inom SFAM och till Distriktsläkarföreningen.

SFAMs rekommendationer för ST-läkare – slutgiltig version 231206