Rådet för levnadsfrågor

Kontakt

Åsa Wetterqvist, asa.wetterqvist@folkhalsomyndigheten.se

Rådets uppdrag

SFAM verkar för att allmänläkares samtal med patienter kring levnadsvanor håller hög kvalitet, samt att allmänmedicinens synpunkter på levnadsvanefrågor påverkar hela hälso- och sjukvården, det breda folkhälsoarbetet, och samhällsdebatten.Rådet för levnadsvanefrågor bildades i december 2009.

SFAMs råd för levnadsvanefrågor ska:

  • Verka för att frågan om levnadsvanor och levnadsförhållanden tas upp på bästa sätt i mötet mellan läkare och patient. Rådet ska ge stöd till läkaren i hur dessa frågor kan tas upp i det individuella mötet, och hur journalföringen kan ske.
  • Bevaka att patientcentrering är en övergripande princip i allt hälsofrämjande arbete, och motverka paternalism.
  • Uppmärksamma samspelet mellan sociala faktorer, levnadsförhållanden och levnadsvanor.
  • I samarbete med SFAM-Q verka för att kvalitetsindikatorer för levnadsvanefrågor är baserade på ett allmänmedicinskt perspektiv.
  • Bevaka forskningen om levnadsvanor och hälsofrämjande åtgärder.
  • Sprida information om forskningsresultat och evidens för hälsofrämjande metoder och arbetssätt. Informera om vad vi vet i förhållande till vad vi tror oss veta. Verka för att kunskap om riskfaktorer från epidemiologiska studier sprids på ett sätt som främjar salutogenes och motverkar medikalisering.
  • I samarbete med SFAM-F verka för ökad allmänmedicinsk forskning kring levnadsvanor.
  • Lyfta frågan om levnadsvanor i kåren och uppmuntra diskussion i ämnet.
  • Föra in ett allmänmedicinskt perspektiv i samhällsdebatten om levnadsvanor och hälsa och vara en kontaktyta för allmänmedicinen mot övriga hälsoaktörer i samhället.

Medlemmar

Åsa Wetterqvist, Sigtuna läkarhus samt Statens folkhälsoinstitut (ordförande)
asa.wetterqvist@fhi.se
Ulf Österstad, Rosenlund/Tenhults vårdcentral, Jönköping (styrelsens kontaktperson)
Ulf.osterstad@sfam.se
Lars Jerdén, med dr, Jakobsgårdarnas vårdcentral, Borlänge
lars.jerden@ltdalarna.se
Björn Hallström, med dr, Vårdcentralen Stadsfjärden, Nyköping
Bjorn.hallstrom@pvg.dll.se
Elin Khokar, Myrvikens hälsocentral samt Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting
Elin.khokhar@jll.se
Åsa Thurfjell, Kista VC och Hälsomottagningen Järva
Asa.thurfjell@sll.se
Maria Waller, ST-läkare samt Allmänmedicin, Göteborgs universitet
Maria.waller@gu.se
Sven Wåhlin, Primärvårdens personalpool, Uppsala samt Beroendecentrum, Stockholm
Sven.wahlin@sll.se

Aktuellt

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomförebyggande metoder (preliminär version).

SFAM:s remissvar

Regeringens uppdrag till Socialstyrelsen för implementering av riktlinjerna.

Andra informativa länkar:

Läkaresällskapets levnadsvaneprojekt, Läkares samtal om levnadsvanor www.sls. se/Levnadsvaneprojektet

Folkhälsoinstitutets publikation ”Levnadsvanor. Lägesrapport 2011

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder www. socialstyrelsen.se/ nationellariktlinjerforsjukdom sforebyggandemetoder