Behandling av personuppgifter (GDPR)

General Data Protection Regulation, GDPR, är en EU-förordning som i sin svenska version heter Dataskyddsförordningen och ersätter Personuppgiftslagen, PuL, från och med den 25 maj 2018. Mycket blir sig likt men kraven skärps på hur vi får behandla dina personuppgifter.

Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, kommer att följa Dataskyddsförordningen och har som ambition att värna om medlemmarnas integritet. SFAM skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag. Vår princip är vidare att bemöta våra medlemmar så som de vill bli bemötta.

De personuppgifter vi hanterar om dig är de som du själv angav när du ansökte om medlemskap och de uppdateringar du därefter gjort avseende arbetsplats, medlemskap i delförening, etc. Föreningens tillgång till dessa uppgifter och lagring av dessa i vårt medlemsregister är en förutsättning för medlemskap. Det kan till exempel vara namn, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress, och arbetsplats. Andra personuppgifter vi hanterar är information som du lämnar när du skriver inlägg i tidskriften AllmänMedicin, deltar i kurser eller presenterar material på SFAM:s vetenskapliga kongress eller andra möten som föreningen anordnar, eller när du anmäler dig till Mitt-i-ST eller specialistexamen i allmänmedicin.

På hemsidan markerar du i en kryssruta vid medlemsansökan och på andra ansökningsformulär att du godkänner lagring och hantering av dina personuppgifter. Syftet med uppgifterna är att ge en god medlemsservice, skicka meddelanden och information, distribuera tidskriften AllmänMedicin, etc.

De personuppgifter vi behandlar om dig kommer inte att delas vidare till företag eller andra utomstående aktörer, annat än i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Ansvarig för personuppgifterna är Svensk förening för allmänmedicin. Dataskyddsombud är Heléne Swärd. Du kan när som helst begära att få ett utdrag på de personuppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begära att vi begränsar behandlingen uppgifterna. Detta gör du lättast genom epost till kansli@sfam.se. Du har också rätt att begära att få dina uppgifter raderade i föreningens databas. De uppgifter som är nödvändiga för vårt medlemsregister kan bara raderas efter utträde ur föreningen. SFAM avser att systematiskt gallra uppgifter ur medlemsregistret avseende avgångna medlemmar.

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter omsorgsfullt, men om kapning, olyckshändelse eller andra omständigheter gör att dina personuppgifter riskerar spridas kommer vi uppfylla vår skyldighet att skyndsamt utreda och rapportera incidenten till Datainspektionen senast inom 72 timmar.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.