Forskningsrådet

SFAMs forskningsråd ska lyfta fram den vetenskapliga allmänmedicinen och verka för ökad allmänmedicinsk forskning genom att ge stöd och inspiration för den allmänmedicinska forskning som bedrivs i Sverige.

Det övergripande uppdraget för SFAMs forskningsråd är att stimulera forskning genom att stödja nätverksbyggande och skapa möten för diskussion och erfarenhetsutbyte.

På årsbasis har forskningsrådet tre specifika uppgifter:

  1. Ge förslag på, samt bedöma och samordna programpunkter i SFAMs årliga vetenskapliga kongress. Detta i samarbete med representanter från den lokala kongresskommittén och SFAMs styrelse.
  2. Utse årets allmänmedicinska avhandling.
  3. Delta som vetenskapliga bisittare vid presentationer av vetenskapliga arbeten vid examination av ST-läkare på SFAMs kongress.

Utöver dessa uppdrag besvarar forskningsrådet remisser efter förfrågan från SFAMs styrelse.

Rådets ordförande utses av styrelsen. I rådet ingår representanter från de sju universitet och högskolor som har en allmänmedicinsk enhet, SFAMs vetenskapliga sekreterare samt SFAMs representant i EGPRN.

Kontakt

Anna Nager  anna@nager.se.

Medlemmar

Anna Nager, anna@nager.se universitetslektor, Stockholm, ordförande
Hans Thulesius, hansthulesius@gmail.com docent, Växjö, SFAM:s representant i EGPRN,
Susanna Calling, susanna.calling@med.lu.se med dr, Lund
Staffan Nilsson,  staffan.g.nilsson@liu.se ,universitetslektor, Linköping
Cecilia Björkelund, cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se professor, Göteborg
Per Kristiansson,per.kristiansson@pubcare.uu.se docent, Uppsala
Stefan Jansson, stefan.jansson@regionorebrolan.se med dr, Örebro
Mikael Lilja, mikael.lilja@umu.se, DL, adj. universitetslektor, Umeå

 Årets avhandling 2018

Priset för Året avhandling 2018 tilldelades Minna Johansson för hennes avhandling  “Evaluating benefits and harms of screening – the streetlight effect?”

Motiveringen lyder: “Minna Johansson har med vetenskaplig noggrannhet granskat screening av malignt melanom och bukaortaaneurysm. Det är viktiga forskningsområden som berör folkhälsan och allmänmedicin. Vidare har hon i sin avhandling fört ett välgrundat resonemang kring fördelar och nackdelar med screening”.

Årets avhandling kommer att presenteras av författaren på den allmänmedicinska kongressen i Borås 8-10 maj 2018.

Två hedersomnämnanden:

Marcela Ewing med avhandlingen ”Identification and early detection of cancer patients in primary care

Hanna Sandelowsky med avhandlingen ”Improving general practitioners’ management of COPD : a challenge in Swedish primary health care”