För författare

Författaranvisningarna nedan är uppdaterade september 2015. Kan hämtas som pdf: Forfattaranvisningar-AllmänMedicin-25.9.2015.pdf

Recensioner: Beställ recensionsexemplar direkt från förlaget. Uppge att du ska recensera för AllmänMedicin. Meddela samtidigt chefredaktören med ungefärlig tidplan.

Jäv: Hämta Jävsinventering AllmänMedicin (ifyllningsbar PDF)
Fotografier: Läs anvisningarna
Skicka stora bilder: Dropbox eller Sprend
Manusstopp: se utgivningsplanen.

Kontakta chefredaktören
chefredaktor@sfam.se

Tidskriften AllmänMedicin – författaranvisningar

Senast uppdaterade 25.9.2015

1. Om tidskriften (styrdokument 2015)

AllmänMedicin är SFAM:s medlemstidning där allmänläkare skriver för allmänläkare om utbildning, fortbildning, forskning, utveckling, medicinska rön och debatt inom allmänmedicinen.

AllmänMedicin är fristående från SFAM:s styrelse och lyder under sedvanlig lagstiftning för tidskrifter. Sedvanliga publicistiska normer följs.

Målgruppen är specialister i allmänmedicin, läkare under utbildning, andra specialistläkare, administratörer och politiker.

Tidningen kommer ut med fyra nummer per år. Hela tidningen (som pdf-fil) och vissa artiklar publiceras även på www.sfam.se. Aktuella författaranvisningar ligger på www.sfam.se. En policy finns för kommentarsfunktionen på www.sfam.se. Vissa artiklar indexeras i SweMed+.

Arbetet med att ta fram tidningen leds av en chefredaktör, utsedd av styrelsen, som knyter till sig en redaktion bestående av specialister i allmänmedicin eller blivande sådana.

Chefredaktören ansvarar för att lägga upp rutiner för samarbetet med producenten.

Styrelsen utser ansvarig utgivare.

Chefredaktören följer styrelsens arbete på sätt och i omfattning som styrelsen beslutar.

Chefredaktören får ett ekonomiskt anslag att disponera för inköp av material till tidningen, redaktionsmöten och liknande. För övrigt bestämmer styrelsen över tidningens ekonomi liksom över avtal med producenter.

2. Publicering

Genom att skicka in manus godkänner du att det publiceras såväl i den tryckta utgåvan av AllmänMedicin som elektroniskt på SFAM:s hemsida www.sfam.se. Fotografer och illustratörer ska ha givit tillstånd till publicering. Det är du som ska kontakta dem om det.

En artikel får normalt inte vara publicerad tidigare i annan tidskrift. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl. Diskutera med chefredaktören om du har en sådan artikel. Om du skickar din artikel till en annan tidskrift efter publicering i AM ska det framgå att den först fanns i AM.

3. Redaktionell bearbetning

Allt insänt material bearbetas av redaktionen. Chefredaktören tar emot inkommande manuskript och utser en redaktör för varje artikel. Redaktören hjälper dig med språk och utformning samt håller kontakt med dig angående ändringar och kompletteringar. Chefredaktören lämnar godkänd slutversion för layout till Mediahuset.

Vid tveksamhet om ett manuskript passar för tidskriften AllmänMedicin samråder redaktionen om beslut.

4. Jäv, intressekonflikt

Alla författare ska deklarera om det finns jäv eller intressekonflikt beträffande insänt manuskript. Jäv är inte hinder för publicering, men det ska redovisas. Om författaren uppger att det inte finns jäv står det i tidskriften ”Jäv saknas”.

Med jäv menas att det finns personliga eller professionella omständigheter eller kommersiella relationer som kan påverka trovärdigheten eller synen på det aktuella ämnet. Det kan till exempel gälla medverkan i kliniska prövningar, arvoderade uppdrag för företag med möjligt kommersiellt intresse av hur data presenteras eller tolkas, eller stort ekonomiskt intresse i sådant företag.

5. Redaktionens adress

Skicka allt material elektroniskt till chefredaktor@sfam.se.

6. Manuskript

Skicka texten som Word-fil. Skriv med vänsterställd text och ojämn högermarginal. Skicka bilder, tabeller och andra illustrationer som separata filer.

En lång artikel i AM omfattar tre trycksidor. Det motsvarar cirka 12 000 tecken inklusive mellanrum och lämpar sig främst för vetenskapligt material. En krönika, debattartikel eller recension bör få rum på en trycksida, dvs. cirka 4 000 tecken.

En av redaktörerna kommer att granska artikeln och hjälpa till med utformningen.  När innehållet är klart gör Mediahuset layout.

Uppgift om tid för manusstopp finns på SFAMs hemsida samt i varje nummer av tidskriften.

7. Uppgifter om författare

Ange namn, titel, arbetsplats(er) och e-postadress för samtliga författare. Om det är flera författare, utse en av dem till kontaktperson för all kommunikation med redaktionen.

Ange även postadress till författarna. Den publiceras inte i tidningen, men används för att skicka två extra exemplar av det nummer där artikeln är publicerad till författarna. Fler exemplar kan fås om så önskas.

8. Artikelns utformning

Rubrik

Ge förslag till kort, informativ rubrik. Ge gärna även förslag till mellanrubriker som kan underlätta läsbarheten.

Sammanfattning, ingress

Skriv gärna förslag till en kort ingress (max fem rader) eller en sammanfattning som kan läggas i en faktaruta. Detta är viktigast för artiklar som kan komma att indexeras, dvs. har ett innehåll av varaktig karaktär.

Brödtext

Skriv kort och enkelt. Undvik upprepningar. Fundera på om ord och meningar kan tas bort eller förkortas utan att innehållet förvanskas. Historik och andra bakgrundsfakta kan med fördel läggas som faktaruta. Följ vanliga skrivregler (se nedan, punkt 9).

Vetenskapliga texter

Ett arbete som varit publicerat i vetenskaplig tidskrift kan här presenteras i lite lättare form, mer berättande. Dina egna reflektioner omkring ditt arbete, liksom dina tankar om hur fynden kan användas inom allmänmedicinen, är intressanta.

Referat från ST-uppsatser skrivs i samråd med respektive handledare. Här kan det, av utbildningsskäl, finnas fog för att använda en mer traditionell vetenskaplig utformning.

Recensioner

Recensioner av böcker ska innehålla författarens namn, bokens titel, förlag, utgivningsår och ISBN-nummer. Bokens målgrupp bör anges, liksom vem den kan rekommenderas till. Lagom storlek är en sida, dvs. ca 4 000 tecken.

Recensioner av appar ska följa följande format. En sida, ca 4 000 tecken, är lagom.
– Appens namn
– Målgrupp, t.ex. patient, läkare, student
– Syfte
– Operativsystem eller plattform
– Pris
– Utvecklare
– Beskrivning i fritext: Fördelar, nackdelar mm.
– Kan appen rekommenderas?

Referenser

Referenserna står sist i texten i numrerad lista i den ordning de nämns i artikeln.

I texten hänvisar man till referenserna med nummer inom hakparentes: [xx]. Hakparentes får man genom att trycka på Altgr och parentestecken.  För Macintosh: högra Alt-tangenten och parentestecken.

AllmänMedicin använder samma format för referenser som Läkartidningen. Se Läkartidningens författaranvisningar.

Ibland får inte alla referenser rum i papperstidningen. Markera därför de 3-5 viktigaste. Artikeln kommer att publiceras på hemsidan med samtliga referenser.

Tabeller och figurer

 • Skicka figurer och bilder som separata filer i originalformat (xls, ppt), inte inlagda i texten.
 • Tabeller bör vara skrivna i Excel (eller motsvarande).
 • Skriv en kort förklarande text, så att läsaren kan förstå tabellen/figuren utan att läsa artikeln. Texten ska vara på svenska.
 • Numrera tabeller i den ordning de kommer in i texten.  Numrera figurer likadant. Alltå: Tabell 1, Tabell 2 … och Figur 1, Figur 2 …

Fotografier och andra bilder

 • Skicka författarporträtt, om det inte redan finns i tidskriftens arkiv. Det får gärna vara lite okonventionellt.
 • Skicka gärna andra fotografier eller bilder som illustrationer till artikeln
 • Skicka bilder i originalstorlek som separata filer i något bildformat, exempelvis jpg, gif eller tiff. De ska ha så hög upplösning som möjligt för att bli bra i tryck – helst minst 1 MB. I de flesta e-postprogram kan man välja ”verkligt format” när man bifogar bilder. Bilder tagna med mobilkamera kan föras över i fullformat till dator och sedan skickas som bifogad fil till e-brev. Är de för stora att bifoga som filer kan Sprend eller Dropbox användas.
 • Ange vem eller vad bilden föreställer samt fotografens namn. Fotografen ska lämna tillstånd till publicering i AM.
 • Skicka bildtexter och se till att det är tydligt vilken text och bild som hör ihop.

Se även separata anvisningar.

9. Skrivregler

 • Bra kortfattade anvisningar för språk i tidningstext finns på TTs hemsida, http://tt.se/tt-spraket/. Följ dem!
 • Regler för svensk stavning finns i Svenska akademins ordlista, SAOL, som finns på nätet.
 • Regler för stavning av medicinska facktermer finns i Medicinsk terminologi av Bengt Lindskog. Senaste upplaga 2008.
 • Undvik förkortningar. Skriv bland annat, cirka, till exempel, inte bl.a. c:a t.ex. Ibland kan det vara lämpligt att förkorta en återkommande lång fras. Då ska förkortningen förklaras första gången den används.
 • Tal upp till tolv skrivs normalt med bokstäver i löpande text. Se vidare TT-språket om sifferuttryck.
 • Använd de svenska generiska läkemedelsnamnen.
 • Undvik fotnoter. Använd hellre faktarutor.