Tema och innehåll

Innehållet och kompetensutvecklingen inom kollegiala grupper bygger, till skillnad från vid många andra fortbildningsformer, på deltagarnas egenhändigt identifierade kunskapsluckor och engagemang enligt principen ”gräv där du står”. Det betyder att man till exempel kan utgå från

 • avidentifierade, verkliga patientfall
 • samlad erfarenhet av typsituationer
 • verksamhetsdata
 • upplevda misslyckanden och tillkortakommanden
 • kniviga situationer

Information och kunskap tas fram ur en eller flera möjliga källor, till exempel:

 • Erfarenhet och kunskap inom gruppen (synliggöra tyst kunskap)
 • Studiematerial
 • Kvalitets- och verksamhetsdata
 • Riktlinjer och annat offentligt material
 • Referat från kurser, konferenser eller tidskrifter
 • Studiebesök
 • Inbjudna föreläsare

Varje mötes huvudtema bör vara planerat på förhand. Det underlättar förberedelser och ökar sannolikheten för att mötet kommer att handla om rätt saker. Samtidigt skall mötets sociala funktion inte underskattas.

SFAM vill skapa bästa möjliga förutsättningar för Sveriges allmänläkare. Vår verksamhet bygger på ideellt arbete. Bli medlem för att stödja oss.