← Tillbaka

För kalendariet
Struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling

Piperska Muren, Kungsholmen, Stockholm
10 februari 2017

En workshop om att stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och ohälsa.

PROGRAM

09.30 – 10.00
Kaffe och registrering

10.00 – 10.15
Uppdraget, tidplan etc

10.15 – 11.00
Pågående utredningar och relevanta nationella strukturer

11.00 – 12.00
* Första linjens vård
* Primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa
* Gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare

12.00 – 13.00
Vegetarisk lunch

13.00 – 15.30
Forts.
* Första linjens vård
* Primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa
* Gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare

15.30 – 16.00
Upplägg av det fortsatta arbetet
 

 

 

 

 

FRÅN ÖVERENSKOMMELSE MELLAN STATEN OCH SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING - ”STÖD TILL RIKTADE INSATSER INOM OMRÅDET PSYKISK HÄLSA 2017”

6. Utvecklingsstöd

(…)

Struktur för kunskapsspridning och kunskapsutveckling

Regeringen och SKL är överens om behovet av att stödja utvecklingen av strukturen för kunskapsspridning och kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och ohälsa. Strukturen ska medverka till att förstärka styrningen med kunskap inom området genom att sprida bästa tillgängliga kunskap, förbättra arbetet med implementering och medverka till en ändamålsenlig uppföljning lokalt- och regionalt. Strukturen ska utgå från sjukvårdsregionerna.

SKL tillförs 45 000 000 kronor under 2017 för inrättandet av högst sex stycken regionala resurscentrum. Syftet med att stimulera en organisation av hälso- och sjukvården i form av regionala resurscentrum är att nå ökad vårdkvalitet och förbättrade vårdresultat samt ett mer effektivt utnyttjande av hälso- och sjukvårdens resurser inom området psykisk hälsa och ohälsa. Av medlen ska minst 10 000 000 kronor användas för att stärka samverkan mellan resurscentrumen och kommunerna. Regeringen och SKL bedömer att det är angeläget att resurscentrumens arbete i första hand tar sikte på:
– första linjens vård,
– primärvårdens möjlighet att tidigt och effektivt möta psykisk ohälsa och förebygga och främja psykisk hälsa samt
– gränssnittet och samarbetet mellan olika aktörer och vårdgivare

SKL åtar sig att förhandla med landsting/regioner och teckna avtal om inrättandet av resurscentrumen. SKL ska, tillsammans med den Nationella samordnaren för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S2015:09) och i nära samverkan med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt andra relevanta aktörer, utarbeta kriterier som resurscentrumen åtar sig att arbeta mot.

SKL ska senast den 31 mars 2018 lämna en redovisning av hur arbetet med uppbyggnaden av resurscentrumen fortskrider samt hur SKL avser att ta sig an det fortsatta arbetet under 2018-2019 till regeringskansliet (Socialdepartementet).

Regeringen avser att ge berörd/-a myndighet/-er i uppdrag att följa och stödja uppbygganden av resurscentrumen.

 

Ladda ner informationen här

Huvudarrangör

SKL

Kostnad

Gratis. Vegetarisk lunch ingår

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.