← Tillbaka

För kalendariet
Manifestation för framtidens primärvård 8-9 maj 2018

Aros kongress i Västerås
8-9 maj, 2018, 2 dagar

 


Regeringen har tagit initiativ till en omdaning av svensk sjukvård. Med utgångspunkt från SOU ”Effektiv vård” har Anna Nergårdh fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att införa ”En god och nära vård”. Intentionerna är en satsning på primärvården bland annat en resursförstärkning. Utredningen befinner sig i insamlingsstadiet. ”Målbilden” och ”färdvägen” är mycket allmänt hållen. Det är uppenbart att utredaren behöver konkreta förslag om hur vården skall ställas om. Eftersom allt är oklart och inga väsentliga beslut fattade finns goda möjligheter att påverka utvecklingen. 

Därför inbjuder nu SFAM till ett 2-dagars seminarium för att kraftsamla och formulera ett gemensamt mål för primärvården med utgångspunkt från vetenskap och internationellt beprövad erfarenhet. 

Antalet deltagare är begränsat. Varje lokalförening har möjlighet att anmäla 1-3 deltagare. Seminariet bygger på deltagarnas/de lokala föreningarnas bidrag. 

De lokalföreningar som tillsammans med anmälan av deltagare bifogar ett bidrag till seminariet har förtur för deltagande. 

Vi avser att få en översiktlig bild av både problem och framgångsrika exempel i primärvården. 

Vi efterlyser därför kortfattade 

1) Beskrivningar av välfungerande mottagningar och kreativa idéer 

2) Beskrivningar och exempel på mottagningar med problem. 

3) Idéer och uppslag inför seminariet. 

 

Målet är att under dag 2 kunna enas om ett dokument som vi presenterar inför inbjudna deltagare och att därefter ha en presskonferens. 

Eventuellt initiativ till ett nationellt allmänläkarupprop. 

Vi vet att tiden är knapp, men är mycket tacksamma att så snart som möjligt få anmälan om deltagare och skriftliga bidrag (som kan inkomma senare) så att vi får inspiration och underlag för ett bra möte!  

Anmälan snarast (senast den 2 april) till kansli@sfam.se. 

I anmälan behöver vi uppgifter om deltagarens namn, kontaktuppgifter och eventuell logi. 

Alla förslag och idéer inför seminariet skickas till

 

 2018-03-01 

 Hanna Åsberg              Jonas Sjögreen 

Ordförande SFAM        SFAM Västmanland 

Huvudarrangör

SFAM Västmanland och SFAMs styrelse

Medverkande

Medlemmar i SFAM, 1-3 från varje lokalförening

Kontaktpersoner

Jonas Sjögreen jon.sjogreen@gmail.com

Kostnad

SFAM svarar för kost, logi och konferenskostnad.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.