← Tillbaka

Lärarlett lärande
Hjärtsvikt - en temadag med primärvårdsinriktning

Stockholm centralt
12 september 2017

Under dagen kommer vi att fördjupa oss i etiologi, symptom, diagnostik och behandling av hjärtsviktspatienter med ett speciellt fokus på de äldre och multisjuka. Hjärtsvikt har varit och är fortfarande ett tillstånd med hög mortalitet men med hjälp av modern diagnostik och behandling ser vi en snabbt minskande dödlighet och därmed allt fler överlevande sviktpatienter. Vi har blivit skickligare på att tidigt och framgångsrikt rädda livet på patienter med olika kardiologiska tillstånd som i förlängningen leder till att fler utvecklar hjärtsvikt. Till exempel har dödligheten i hjärtinfarkt i stort sett halverats sedan mitten av 90-talet. Det har också tillkommit fler mer eller mindre behandlingsbara hjärtsviktkategorier under de senare decennierna. T. ex hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (diastolisk svikt), högerkammarsvikt , pulmonell arteriell hypertension (PAH). Denna fortbildning är ämnad att ge en bred uppdatering avseende modern utredning och behandling av patienter med misstänkt eller konstaterad hjärtsvikt. Arsenalen av effektiva hjärtsviktläkemedel ökar och vi vill diskutera strategier runt preparatval, insättning, dostitrering och kombinationsbehandling. Och hur ska vi förhålla oss till de nyare preparaten, andra generationens aldosteronantagonister, neprilysininhibitorer och sinusknutehämmare? 

Vi vill också diskutera gränssnittet mellan öppen och sluten vård respektive mellan kardiologen och allmänmedicinaren. Vi kommer delvis att fokusera på patienten ”utanför” de stora randomiserade studierna, de äldre och multisjuka. 

 

Huvudarrangör

Expo Medica

Medverkande

Ulf Ahremark– Specialist i kardiologi och allmän internmedicin. Överläkare på kardiologsektionen vid Medicinkliniken Halmstad. Specialområden är hjärtsvikt och lipidrubbningar.

Kontaktpersoner

Per Persson per.persson@expomedica.se

Kostnad

3200 kr exkl.moms för-och eftermiddagskaffe, lunch, kursmaterial och kursintyg ingår

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.