← Tillbaka

Lärarlett lärande
Handledarutbildning för ST-läkare och specialister - Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för handledning av läkare under utbildning.

Stockholm, Malmö, Göteborg och Åre
21p

Den här utbildningen har genomförts ett stort antal gånger de senaste 10 åren och den vänder sig till dig som saknar handledarutbildning. Den ger dig en tydlig bild av vad handledning av läkare innebär i praktiken och de verktyg och färdigheter du behöver för att utvecklas till en kompetent handledare.

Kursen genomförs under tre sammanhängande dagar på dagtid centralt i Stockholm, Malmö, och Göteborg samt i internatform i Åre. 

För ST-läkare ger kursen intyg för delmål 16 (enl ordningen i SOSFS 2008:17). 

KURSENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

Dag 1 - Handledningens plattform; uppdrag, roll och struktur.
Fokus på klargörande av uppdraget och handledarrollen.
* Vad är handledning (och instruktion)? Handledning av AT resp ST; Definitioner och regelverk.
* Handledning och begreppen kompetens, lärande och praktisk yrkesteori.
* Handledaren och adeptens roller och ansvar.
* Anpassning av handledningen till adeptens personlighet och behov.
* Reflektion kring handledningens roll för att utveckla en sund balans i yrkesrollen.

Dag 2 - Verktyg och förhållningssätt för handledningens praktiska genomförande
Fokus på handledarens verktygslåda.
* Konsten att skapa lärande och utvecklande samtal; Teori, verktyg och träning.
* Handledningens inledningsfas; att skapa en tydlig och stabil plattform för samarbete.

Dag 3 - Träning och fördjupning.
Fokus på handledning i praktiken, träning och fördjupning.
* Fortsättning på handledningens genomförande.
* Feedback och bedömning i teori och praktik.
* Handledning av kollega i "skarpt läge" och möjlighet till feedback om styrkor och utvecklingsbehov som handledare.
* Jag som handledare; självreflektion och utvecklingsplan.

KURSENS MÅL

Mål för kursen är att du efter genomgången kurs har ökad
- kunskap om utformningen av handledaruppdraget och förväntningarna på handledarrollen
- kunskap om riktlinjer och regelverk avseende ST-utbildningen
- kunskap om den teoretiska innebörden i begreppen kompetens, erfarenhetslärande och praktisk yrkesteori samt hur dessa kan omsättas i praktiken
- förståelse för handledning som metod och hur handledning kan bidra till adeptens kompetensutveckling.
- kunskap om olika tillvägagångssätt och verktyg för att planera och utföra handledning
- inspiration att på ett medvetet sätt utveckla ditt arbete som handledare

För ST-läkare enl ordningen i SOSFS 2008:17 så uppfylls kursmålet i delmål 16 under rubriken Ledarskapskompetens.

Kunskapsmål för kursen i enlighet med den av socialstyrelsen använda "Blooms reviderade taxonomi" (Andersson & Krathwohl) är att deltagaren ska kunna: 

- Redogöra för de riktlinjer och författningar som styr läkares vidareutbildning.
- Redogöra för hur begreppen kompetens, reflektion, erfarenhetslärande och praktisk yrkesteori kan omsättas i handledningssamtalet.
- Redogöra för ansvarsfördelning mellan adept, handledare, studierektor och arbetsgivare.
- Designa och tillämpa ett ambitiöst upplägg för handledningens inledning som skapar en gemensam bild av handlednings syfte, genomförande och ansvarsfördelning samt skapar goda förutsättningar att hantera eventuella svårigheter längre fram i relationen.
- Genomföra ett handledningssamtal med fokus på adeptens erfarenhetslärande utifrån en analys av adeptens individuella lärandebehov.
- Tillämpa feedback (normativ bedömning) som är användbar för adepten i dennes utveckling.
- Förstå betydelsen av egen reflektion och adeptens feedback för utveckling i handledarrollen.

Kunskapsmålen följs upp under utbildningen för att säkerställa att deltagaren uppnått dem.

KURSENS CENTRALA BUDSKAP

Lärande är en aktiv och skapande process hos den som lär. Handledning ska underlätta den processen genom det som sker i mötet mellan handledare och den handledde. God handledning innebär i grunden att skapa eftertanke, reflektion och slutsatser omkring de egna erfarenheterna (dvs. underlätta lärande) samt att agera som förebild (metalärande) genom det egna sättet att resonera och agera.

Handledningens syfte är att säkra en god kompetens hos dagens och morgondagens läkare och det i sin tur är en viktig grund för bra sjukvård. Handledning är bara en liten del i allt det som händer i en läkares utbildning, men den har med sitt fokus på reflektion och lärande en unik och viktig plats att fylla. Därför är det viktigt att handledningen inte liknar alla andra samtal som sker om patienter och verksamhet, utan att den har egna unika kvaliteter som tillför något unikt. 

PEDAGOGIK

Kursen bygger på Kolbs teori om lärande, vilken även ingår i det teoretiska innehållet i kursen och kursens syn på handledningens genomförande. Därför kräver en stor del av kursen egen aktivitet och träning. 

KURSLEDARE

Magnus Ström, Organisationskonsult och verksamhetsansvarig. Magnus har 20+ års erfarenhet av att arbeta med kompetensutveckling inom aktuellt ämne. Han är socionom och MSc med vidareutbildning inom pedagogik, psykologi och organisationspsykologi. Magnus har de senaste 15 åren arbetat som fristående organisationskonsult med specialisering mot människovårdande verksamheter. Magnus är en senior konsult och pedagog med 20+ års erfarenhet av utbildning och utvecklingsinsatser. Han är speciellt erfaren utbildare av läkare (ledarskap, handledning och samtal) där han har 400+ utbildningsdagar bakom sig. Se mer på www.läkarutveckling.se. 

FÖRETAGET

GripsholmsGruppen Läkarutveckling är ett litet nätverksorganiserat företag som startats och drivs av Magnus Ström. 

 

 

 

Huvudarrangör

GripsholmsGruppen Läkarutveckling

Medverkande

Magnus Ström, organisationskonsult och verksamhetsansvarig kursledare.

Krav för godkänd kurs

  • Kunskapsmålen följs upp under utbildningen.

Kostnad

8 900 kr exkl moms. I kursen ingår förtäring under dagen samt lokal och utbildningsmaterial. Resor och övernattning ingår ej. Ange rabattkod "SFAM-WEB" och betala endast 6 900 kr exkl moms.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.