← Tillbaka

Eget lärande
ekgtolkning.se

Kursen är helt webbaserad och har därför inga geografiska begränsningar eller någon start/sluttid eller något sista anmälningsdatum.
4p

Kursen riktar sig till färdiga och blivande specialister i allmänmedicin, blivande specialister inom internmedicin och kardiologi samt ST-läkare och specialister som vill förkovra sig inom EKG-tolkning.

Utbildningen innehåller hänvisningar till aktuella europeiska och svenska riktlinjer samt hänvisningar till ett flertal studier som berör det aktuella området. Autentiska EKG från både kvinnor och män finns med i utbildningen.

Ekgtolkning.se är en webbaserad, interaktiv utbildning. Utbildningen är utvecklad för att kunna användas självständigt och under handledarledda diskussioner kring patientfall med inriktning på EKG-diagnostik. Utbildningen innehåller fallpresentationer som skapar relevans och stimulerar till analys och reflektion. Med hjälp av webbteknik förklaras komplexa förlopp med pedagogiska animationer.

Deltagarna får lösenord, alltid giltligt i minst 1 år, för mer info se prislista ekgtolkning.se. På så sätt har deltagarna möjlighet till självstudier av både patientfall och traditionellt material för egenträning av såväl baskunskaper som mängdträning i EKG-tolkning. Deltagaren ges så möjlighet att kontinuerligt öva och uppdatera sina kunskaper.

EKG kan återge förändringar associerade med ett flertal primära eller sekundära myokardprocesser (kranskärlssjukdomar, högt blodtryck, kardiomyopati eller infiltrativa störningar), metaboliska eller elektrolytiska abnormaliteter, och terapeutiska eller toxiska effekter av mediciner. EKG-undersökningen är därför en mycket vanlig undersökning i diagnostiseringen av kardiovaskulära sjukdomstillstånd. Tolkningen är dock komplex då EKG består av flera vågformer som alla har olika känslighet och specificitet. Vågformerna påverkas dessutom av en mängd patologiska och patofysiologiska faktorer (1).

Ett flertal studier har påvisat att det ofta finns utrymme att förbättra sin kunskap om EKG-tolkning även hos den som dagligen kommer i kontakt med EKG för diagnostik. (1,2,3,4). The American College of Cardiology, American Heart Association, American College of Physicians–American Society of Internal Medicine har också påpekat vikten av att kontinuerligt träna EKG-tolkning (5).

Ekgtolkning.se har därför utvecklats för att ge läkare en möjlighet att i sitt kliniska sammanhang få utveckla sin kunskap i EKG-tolkning.

(1) Nilsson, et al. "Evaluation of a web-based ECG-interpretation programme for undergraduate medical students." BMC medical education 8.1 (2008): 25.

(2) Raupach, et al. "Impact of teaching and assessment format on electrocardiogram interpretation skills." Medical education 44.7 (2010): 731-740.

(3) Raupach, et al. "Summative assessments are more powerful drivers of student learning than resource intensive teaching formats." BMC medicine 11.1 (2013): 61.

(4) Fent, Graham, Jivendra Gosai, and Makani Purva. "Teaching the interpretation of electrocardiograms: Which method is best?." Journal of electrocardiology 48.2 (2015): 190-193.

(5) Barthelemy, et al. "ECG interpretation in Emergency Department residents: an update and e-learning as a resource to improve skills." European journal of emergency medicine: official journal of the European Society for Emergency Medicine (2015).

 

Målsättning med kursen
Målsättningen med ekgtolkning.se är att bidra till bibehållen och utvecklad kunskap i EKG-tolkning och därmed ett effektivare omhändertagande av patienter med kardiovaskulära sjukdomstillstånd. 

  • Utifrån individuellt behov nå en ökad säkerhet vid EKG-tolkning och utveckla den egna kliniska användningen av EKG i diagnostiken. 
  • En ökad säkerhet i diagnostik vid kardiovaskulära sjukdomstillstånd bör minska ledtider i omhändertagandet och därmed effektivisera omhändertagandet av dessa patienter.

 

Innehåll
Utbildningen har ett omfångsrikt innehåll som behandlar 4 delområden och examinationsmoment:

1. Anatomi och fysiologi
2. EKG: t i detalj
3. Det patologiska EKG: t
4. Interaktiv EKG tolkning
5. Examination

Samtliga delkurser startar med en översiktlig introduktion i det ämne delkursen behandlar. Varje delkurs inleds grundläggande och avslutas på en mer avancerad nivå.

 

Ytterligare information
Kursen är granskad och godkänd av LIPUS. ST-läkare med godkänd examination erhåller Socialstyrelsen intyg över godkända lärande-moment i enlighet med målbeskrivningen avseende kurs.

Delar av delmål:
SOFS 2008:17
Internmedicin: Delmål 3, 4
Kardiologi: Delmål 4, 5, 7
Anestesi och Intensivvård: Delmål 4
Geriatrik: Delmål 4

SOSFS 2015:8
Allmänmedicin: Delmål c4,
Internmedicin: Delmål c1
Kardiologi: Delmål c1 Delmål c7 Delmål c9
Akutsjukvård: Delmål c1 Delmål c5
Geriatrik: Delmål c1

Huvudarrangör

Bäwer och Nilsson AB i samarbete med Läkartidningen

Medverkande

Läkartidningen

Kontaktpersoner

Sven-Henrik Spens, 013-32 21 99, info@bawernilsson.se

Krav för godkänd kurs

  • Godkänd Examination

Kostnad

Se aktuell prislista på webbsiten. I kursen ingår boken EKG-tolkning - En klinisk guide. ST-läkare med godkänd examination erhåller Socialstyrelsen intyg över godkända lärande-moment i enlighet med målbeskrivningen.avseende kurs.

Potentiella bindningar och jävsförhållanden

Denna kursen har inga bindningar eller jävsförhållanden.