Forskningsrådet

Kontakt

Anna Nageranna@nager.se.

 

Rådets uppdrag

SFAMs råd för forskning ska lyfta fram den vetenskapliga allmänmedicinen och verka för ökad allmänmedicinsk forskning genom att ge stöd och inspiration för den allmänmedicinsk forskning som bedrivs i Sverige.

Rådet ska bidra till det allmänmedicinska programmet på Riksstämman liksom bidra i att utforma det vetenskapliga innehållet på SFAM mötena.

Rådet ska utse årets bästa avhandling inför SFAMs årsmöte.

Den allmänmedicinska forskningen drivs både vid de allmänmedicinska avdelningarna vid universitetsorterna och av allmänläkare utan kontakt med universitetsvärlden. Flera av de som disputerat i allmänmedicin har återgått till arbete vid vårdcentraler eller arbetar vid någon av landstingens FoU-enheter. Dessa personer har stor kunskap och erfarenhet i forskningssammanhang. Att finna former för att ta till vara deras kunskap är angeläget.

Rådet ser som sin främsta uppgift att stimulera forskning genom stödja nätverksbyggande och skapa möten för diskussion och erfarenhetsutbyte.

Därför ska rådet ska vara ett kontaktnät mellan SFAM, FoU-enheterna och de allmänmedicinska avdelningarna vid universitetsorterna i Sverige. Rådet ska också skapa ett nätverk för forskande allmänläkare, som finns utanför de traditionella universiteten och högskolorna.

Ytterligare en angelägen uppgift är att stimulera och underlätta ST-läkares forskning i allmänmedicin. Uppsatserna i ST-examen utgör utmärkta möjligheter till fortsatt forskningsverksamhet för allmänläkaren.

Rådets ordförande utses av styrelsen. I rådet ingår representanter från universitetens allmänmedicinska enheter, SFAMs vetenskapliga sekreterare samt SFAMs representant i EGPRN.

Medlemmar

Anna Nager, anna@nager.se universitetslektor, Stockholm, ordförande
Hans Thulesius, hansthulesius@gmail.com docent, Växjö, SFAM:s representant i EGPRN,
Susanna Calling, susanna.calling@med.lu.se med dr, Lund
Staffan Nilsson,  staffan.g.nilsson@liu.se ,universitetslektor, Linköping
Cecilia Björkelund, cecilia.bjorkelund@allmed.gu.se professor, Göteborg
Per Kristiansson,per.kristiansson@pubcare.uu.se docent, Uppsala
Stefan Jansson, stefan.jansson@regionorebrolan.se med dr, Örebro
Mikael Lilja, mikael.lilja@umu.se, DL, adj. universitetslektor, Umeå