Råd

Råden är fasta arbetsgrupper inom föreningen. De driver frågor inom sitt arbetsområde, anordnar möten, kurser och andra aktiviteter, samt bevakar det som händer inom arbetsområdet och håller styrelsen underrättad om aktuella frågor. Råden ska också informera om sitt arbete på SFAMs hemsida, i tidningen AllmänMedicin och i samband med SFAMs större möten (Allmänmedicinsk kongress, ST-dagar m fl). Styrelsen definierar deras arbetsområden, men de kan också arbeta med andra närliggande frågor inom SFAMs ändamål.

Forskningsrådet

SFAMs råd för forskning ska lyfta fram den vetenskapliga allmänmedicinen och verka för ökad allmänmedicinsk forskning genom att ge stöd och inspiration för den allmänmedicinsk forskning som bedrivs i Sverige.

Fortbildningsrådet

Fortbildningsrådet verkar för att varje specialistläkare med allmänmedicinskt uppdrag skall ha tillgång till fortbildning i sådan mängd och med sådant innehåll att den individuella professionella utvecklingen blir stimulerad och tillgodosedd.

IT-rådet

IT-rådet är en samlingsplats för allmänläkare som är intresserade av eller engagerade i IT-frågor.

Kompetensvärderingsrådet

Kompetensvärderingsrådet arbetar med olika former för bedömning av allmänmedicinsk kompetens på ST-nivå och för specialister i allmänmedicin.

Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet – SFAM Q

SFAM Q arbetar med frågor om kvalitet och utveckling och man har utifrån befintlig evidens tagit fram policydokument om kvalitetsarbete sett ur allmänläkarens perspektiv och tydliggjort avgränsning mot beställarens kvalitetskontroll i vårdvalsystem.

Rådet för levnadsvanefrågor

SFAM verkar för att allmänläkares samtal med patienter kring levnadsvanor håller hög kvalitet, samt att allmänmedicinens synpunkter på levnadsvanefrågor påverkar hela hälso- och sjukvården, det breda folkhälsoarbetet, och samhällsdebatten.

Rådet för sköra äldre i primärvården

Rådet för sköra äldre i primärvården arbetar för att utveckla den allmänmedicinska vården för sköra äldre inklusive hemsjukvård och palliativ vård i ordinärt och särskilt boende.

ST-Rådet

ST-rådet driver och bevakar frågor som rör ST i allmänmedicin, exempelvis utbildning, forskning och kompetensvärdering under ST.

Utbildningsrådet

Målsättning för utbildningsrådet är att med hjälp av det allmänmedicinska kunskapsområdet långsiktigt verka för att beskriva, träna, utveckla och utvärdera klinisk kompetens i läkaryrket såväl under grundutbildning och allmäntjänstgöring som under allmänmedicinsk specialistutbildning.

Rådet för hållbar diagnostik och behandlat.

Nybildat råd 2017