← Tillbaka

Råd

Råden är fasta arbetsgrupper inom föreningen. De driver frågor inom sitt arbetsområde, anordnar möten, kurser och andra aktiviteter, samt bevakar det som händer inom arbetsområdet och håller styrelsen underrättad om aktuella frågor. Råden ska också informera om sitt arbete på SFAMs hemsida, i tidningen AllmänMedicin och i samband med SFAMs större möten (Allmänmedicinsk kongress, ST-dagar m fl). Styrelsen definierar deras arbetsområden, men de kan också arbeta med andra närliggande frågor inom SFAMs ändamål.

 

Råd inom SFAM

 • Forskningsrådet

  SFAMs råd för forskning ska lyfta fram den vetenskapliga allmänmedicinen och verka för ökad allmänmedicinsk forskning genom att ge stöd och inspiration för den allmänmedicinsk forskning som bedrivs i Sverige.

  Läs mer
 • Fortbildningsrådet

  Fortbildningsrådet verkar för att varje specialistläkare med allmänmedicinskt uppdrag skall ha tillgång till fortbildning i sådan mängd och med sådant innehåll att den individuella professionella utvecklingen blir stimulerad och tillgodosedd.

  Läs mer
 • IT-rådet

  IT-rådet är en samlingsplats för allmänläkare som är intresserade av eller engagerade i IT-frågor.

  Läs mer
 • Kompetensvärderingsrådet

  Kompetensvärderingsrådet arbetar med olika former för bedömning av allmänmedicinsk kompetens på ST-nivå och för specialister i allmänmedicin.

  Läs mer
 • Kvalitets- och patientsäkerhetsrådet - SFAM Q

  SFAM Q arbetar med frågor om kvalitet och utveckling och man har utifrån befintlig evidens tagit fram policydokument om kvalitetsarbete sett ur allmänläkarens perspektiv och tydliggjort avgränsning mot beställarens kvalitetskontroll i vårdvalsystem

  Läs mer
 • Läkemedelsterapirådet SFAM L

  Styrelsen beslutade 24 februari 2017 att avveckla Läkemedelsterapirådet

  Läs mer
 • Rådet för levnadsvanefrågor

  SFAM verkar för att allmänläkares samtal med patienter kring levnadsvanor håller hög kvalitet, samt att allmänmedicinens synpunkter på levnadsvanefrågor påverkar hela hälso- och sjukvården, det breda folkhälsoarbetet, och samhällsdebatten.

  Läs mer
 • Rådet för sköra äldre i primärvården

  Rådet för sköra äldre i primärvården arbetar för att utveckla den allmänmedicinska vården för sköra äldre inklusive hemsjukvård och palliativ vård i ordinärt och särskilt boende.

  Läs mer
 • ST-rådet

  ST-rådet driver och bevakar frågor som rör ST i allmänmedicin, exempelvis utbildning, forskning och kompetensvärdering under ST.

  Läs mer
 • Utbildningsrådet

  Målsättning för utbildningsrådet är att med hjälp av det allmänmedicinska kunskapsområdet långsiktigt verka för att beskriva, träna, utveckla och utvärdera klinisk kompetens i läkaryrket såväl under grundutbildning och allmäntjänstgöring som under allmänmedicinsk specialistutbildning.

  Läs mer
 • Rådet för hållbar diagnostik och behandling.

  Nybildat råd 2017

  Läs mer