SFAM Östergötland

Ordförande: Helena Glad: helena.glad@regionostergotland.se

Välkommen till sidan för SFAMs lokalförening i Östergötland! Här kan du läsa mer om styrelsen och annat som rör föreningen.

SFAM Östergötland är en aktiv förening som har som ambition att verka för att stärka allmänmedicinen i Östergötland, med utgångspunkt från ett allmänmedicinskt syn- och förhållningssätt.

Vill du bli medlem i SFAM? Gå in på följande länk: http://www.sfam.se/foreningen .

Eller skicka ett mejl till: magnus.falk@regionostergotland.se

Aktuellt

Välbesökt SFAM-tema i december

Den 8 december 2016 arrangerade SFAM Östergötland, tillsammans med Allmänmedicinskt Centrum, årligt SFAM-tema. Ämnet för dagen var ”Primärvårdens framtid – hur blir det i Östergötland?” med fokus på projektet Framtidens bästa primärvård och Göran Stiernstedts nationella utredning Effektiv vård. Som särskilt inbjuden gäst var Göran Stiernstedt själv, som föredrog kring några av de centrala delarna i utredningen. Bland övriga inbjudna talare återfanns bl a regiondirektör Mats Uddin, regionråd Kaisa Karro och närsjukvårdschef Rolf Östlund.

Mötet avrundades med en frågepanel, och därefter uppmärksammades under mötet också alla nyblivna specialister i allmänmedicin i Östergötland under det gångna året.

SFAM-temat var mycket välbesökt och lockade ett hundratal medarbetare från primärvården i Östergötland. Efter mötet fortsatte eftermiddagen för de som ville på Beer & Burger pub.

Nationell SFAM-kongress i Norrköping 2018

2018 kommer den årliga nationella SFAM-kongressen att arrangeras av SFAM Östergötland, och äga rum i Norrköping, den 18-20 april. Just nu håller vi som bäst på och förbereder innehåll och kongressarrangemang.

Är du intresserad och skulle tycka att det vore roligt att hjälpa till med kongressen? I så fall är du jättevälkommen! Hör av dig till vår kongressgeneral Magnus Nord: magnus.nord@regionostergotland.se

Styrelse

Helena Glad, ordförande

Josabeth Hultberg, sekreterare

Christina Rosén, kassör

Anna Moberg, ledamot

Ulrika Taléus, ledamot

Magnus Nord, ledamot

Magnus Falk, ledamot

Maria Randjelovic, ledamot

Kontaktuppgifter:

Helena Glad: helena.glad@regionostergotland.se

Josabeth Hultberg: josabeth.hultberg@regionostergotland.se

Dokument

Verksamhetsberättelse 2015-2016

SFAM Östergötland har under året anordnat utbildnings- och nätverksträffar och bedrivit lobbying i frågor som rör innehåll och kvalitet i primärvårdens verksamheter i Östergötland, med utgångspunkt från ett allmänmedicinskt syn- och förhållningssätt. Under verksamhetsåret har styrelsen träffats på sammalagt åtta styrelsemöten fördelade över 2015-2016.

Styrelsen har utgjorts av:

Magnus Falk, ordförande, Josabeth Hultberg, sekreterare, Magnus Nord, kassör, Maria Randjelovic, Ulrika Taléus, Anna Moberg, Christina Rosén och Helena Gladh, ledamöter.

Antalet medlemmar har under verksamhetsåret varit 98 personer.

Aktiviteter och områden som SFAM Östergötland varit engagerad/involverad i under det gångna verksamhetsåret är:

 Projektet ”Framtidens bästa primärvård.” Projektet, initierades av Regionledningen och avslutades under 2015. Projektet har bestått av tre delprojekt, vari medlemmar från SFAM-styrelsen varit engagerade i två av dessa (”Vårdcentralens uppdrag och roll” samt ”Kompetensförsörjning och rekrytering”).

 SFAM-tema. I december 2015 arrangerades en diskussions- och fortbildnings-eftermiddag för allmänläkarkollegiet i Östergötland, kring ämnet ”Finns det någon läkare ombord?”, med fokus på juridik och medicinska åtgärder kring att som läkare ingripa om ngn passagerare blir allvarligt sjuk under flygresa. I programmet deltog Regionjurist Kada Karlsson, pilot Nino Gladh samt akutläkare (och specialist i allmänmedicin) Frida Meyer. Arrangemanget ledde till intressanta och engagerande diskussioner. Ett femtiotal personer deltog vid arrangemanget.

 Flytt av Jourcentralen i Norrköping. Beslut att samlokalisera Jourcentralen i Norrköping med Akutmottagningen, och att också delvis bemanna denna med sjukhusläkare, väckte farhågor inom allmänläkarkollegiet i östra länsdelenPå initiativ av DLF utformades en gemensam skrivelse till NSÖ-ledningen angående detta.

 Gemensam primärvårdsorganisation i Östergötland. I denna organisatoriskt viktiga fråga har SFAM fortsatt lobba för att regionen får en gemensam styrning av primärvården, som bryts ut från nuvarande närsjukvårdscentra, i syfte att stärka primärvårdens roll, samverkan och förutsättningar för att bedriva en god och likvärdig vård. Bland annat har medlemmar från SFAM-styrelsen deltagit möten med Beredningen för primärvård och annan nära vård, och med utvecklingsdirektör Martin Magnusson, tillsammans med representanter från DLF. Detta har sannolikt bidragit till att Regionledningen nu kommer att föreslå en sådan omorganisation.

 Projektet En Värdefull Vård. Under hösten 2015 skickade SFAM Östergötland en skrivelse till nationella SFAM-styrelsen, med synpunkter på det remissvar som skulle lämnas till Läkaresällskapet gällande det nationella projektet En värdefull vård. Framförallt vände vi oss emot nationella styrelsens slutsats i svarsförslaget om att lägga ner projektet och att Läkaresällskapet ska avstå från att arbeta fram ett policydokument. Det slutgiltiga remissvaret ändrades så småningom i det avseendet.

 SFAM’s idéseminarium. I samband med nationella årsstämmani april 2016 anordnades ett idéseminarium med fokus på föreningens framtid. Representanter från styrelsen i SFAM Östergötland deltog vid mötet och bidrog med tankar och idéer.

 SFAM’s forskningsråd. SFAM Östergötland har under det gångna året genom medlem Staffan Nilsson, Vikbolandets VC, varit engagerad i SFAM’s nationella forskningsråd. Staffan har tillsammans med rådet varit drivande i att öka det vetenskapliga innehållet och kvalitén i föreningens aktiviteter, inte minst i samband med kommande SFAM-kongresser.

 SFAM’s fortbildningsråd. SFAM Östergötland har via styrelseledamot Maria Randjelovic varit engagerad i SFAM’s nationella forskningsråd.

 SFAM-kongress i Östergötland 2018. Under verksamhetsåret har frågan om att arrangera nationell SFAM-kongress i Östergötland 2018 diskuterats, och till slut lett fram till ett beslut om att arrangera en sådan. Magnus Nord från styrelsen har utsetts till kongressgeneral, och ett första steg i att engagera och involvera kollegor i program- och förberedelsearbetet ar tagits.

Linköping 2016-10-12