← Tillbaka

Tema ST: MSF för Läkare

22 november 2016 av AllmänMedicin

Artikel publicerad i AllmänMedicin 3-2016. MFS är ett kostnadseffektivt IT-baserat och vetenskapligt validerat komplement till Mitt-i-ST eller examen i allmänmedicin.

Validerade enkäter där patienter och medarbetare kan ge dig feedback i din kompetensutveckling

Multiple Source Feedback (MSF) är ett sätt att värdera kompetens.

General Medical Councils Multiple Source Feedback Questionnaire (GMC-MSF) från England är ett av världens mest beprövade instrument för läkare.

”MSF för Läkare” är en svensk version av GMC-MSF som:

  • ger möjlighet för läkare under eller efter ST att få feedback om sin kompetens från patienter och medarbetare genom anonyma enkäter on-line eller på papper.
  • är anpassad till svenska förhållanden genom innehållsanalys av 112 transkriberade intervjuer i 17 fokusgrupper och enskilt.
  • har testats statistiskt för validitet och reliabilitet genom analys av 752 enkätsvar.
  • motsvarar den nya målbeskrivningens rekommendationer om utvärdering.

MSF för Läkare finns som testversion på survey.stforum.se. Till och med 10 december 2016 kan du ta ut rapporter gratis.

 

Du som valt att bli läkare har åtagit dig en svår och ansvarsfull uppgift som kräver god och relevant klinisk kompetens, en ständig strävan att utvecklas samt vilja att följa grundläggande etiska värderingar. En bra läkare har goda evidensbaserade kunskaper, är följsam till gemensamma riktlinjer och har patientens hälsa och säkerhet som det främsta målet.

Socialstyrelsen (SoS), landstingen, Sveriges Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, SFAM, SBU och universiteten är huvudaktörer när det gäller patientsäkerhet, etiska- och evidensbaserade riktlinjer. SFAM:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicinens övergripande intresseområden. Enligt den nya målbeskrivningen SOFS 2015:8, som SoS med stöd av specialitetsföreningarna har utarbetat, ska ST-läkare bedömas med på förhand kända bedömningsverktyg.

Eva de Fine Licht, som deltagit i målbeskrivningsarbetet, skriver i AllmänMedicin 2-2016 [1]: ”Vår nya målbeskrivning skärper kraven på kontinuerlig, dokumenterad utvärdering och här får vi också söka stöd i europeiska, amerikanska och kanadensiska kollegor för att skapa hållbara rutiner för vår egen utbildning. I nya målbeskrivningens rekommendationer ger vi därför förslag på metoder och formulär. Det är av yttersta vikt att vi integrerar detta i de utbildningsdokument som varje landsting/region skall tillhandahålla. Att utvärdera behöver vi göra inför ST, under hela ST och i slutet av ST.”

Varje subjektiv bedömning är i någon mån partisk. Mitt-i-ST är en utmärkt men subjektiv och resurskrävande metod där enskilda läkarkollegor bedömer läkarkompetens. Den kan behöva kompletteras med andra standardiserade metoder där flera olika bedömare ger feedback för att öka kvalitet och pålitlighet. Feedback, som är en nyckelkomponent i formativ bedömning, bör ha fokus på beteende och inte på person och bör användas mer i läkares specialistutbildning [2].  Utvärdering av läkarkompetens och arbetsplatsbaserad feedback genom strukturerade bedömningar från flera olika medarbetare och patienter kallas Multi Source Feedback (MSF) eller ”360 graders värdering” och rekommenderas internationellt av framstående pedagogiska forskare. Att använda MSF för läkarfeedback har av Donnon et. al. 2014 [2]visats ha hög reliabilitet och validitet.

Engelskspråkiga MSF-instrument för läkare måste översättas, anpassas och utprövas vetenskapligt här för att kunna användas i Sverige. Sheffield Peer Review Assessment Tool (SPRAT) [3, 4] är exempel på en enkät som används i Sverige trots att den varken är professionellt översatt eller vetenskapligt utprövad för svenska förhållanden (Ulrika Uddenfeldt, personl.medd.). [5][6]

General Medical Council (GMC) är en nationell oberoende stiftelse i England med regeringsuppdrag att ansvara för tillsyn av läkares yrkesutövning med befogenheter liknande vår svenska Socialstyrelse. Utifrån riktlinjer om etik och god medicinsk praxis [7] har GMC utvecklat och testat ett enkätinstrument GMC-MSF [8] med frågor inom fyra huvudområden som omfattar kunskap, kompetens och prestation, säkerhet och kvalitet, kommunikation och lagarbete samt att upprätthålla förtroende i relation till patienter och medarbetare. GMC-MSF-enkäterna är en del av läkarnas obligatoriska recertifiering. Mer än 1 000 läkare bidrog till valideringen av enkätdata och respons erhölls genom dessa läkare från över 30 000 patienter och 17 000 kollegor [8, 9]. Tio tusentals engelska läkare har sedan använt enkäterna, enligt muntlig information.

Akademiskt primärvårdcentrum i Huddinge genomför sedan hösten 2014, med stöd av SFAM, ett etikgodkänt forskningsprojekt med syfte att ta fram en svensk validerad och anpassad version av GMC-MSF som bygger på frivillighet och anonymitet. Vi kallar den ”MSF för Läkare”. Målgruppen är i första hand ST-läkare i allmänmedicin och i andra hand även ST-läkare och specialister inom allmänmedicin eller andra specialiteter.

Metod och resultat

Översättning av de tre GMC-MSF frågeformulären från engelska till svenska och återöversättning till engelska gjordes av professionella översättare. En förutsättning var att enkätstrukturen var oförändrad. En blandad metod användes. I en första översyn diskuterades de översatta enkäterna av en referensgrupp av elva allmänmedicinska studierektorer. Inspelningar från 112 respondenter i 17 fokusgrupper och 33 individuella intervjuer transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Detta resulterade i en slutlig version av de tre reviderade frågeformulären med cirka femtio förändringar.  

Resultaten av den psykometriska analysen som bygger på totalt 752 besvarade enkäter från olika delar av landet och den kvalitativa innehållsanalysen är preliminärt positiva och intressanta men tillsvidare konfidentiella eftersom vi hoppas att kunna presentera dem i någon internatiomell vetenskaplig tidskrift.

Vår svenska version består av tre enkäter med frågor kopplade till varandra enligt figur 1. ST-läkaren besvarar en självvärdering som består av två huvuddelar; en medarbetarrelaterad del med frågor om kliniska färdigheter där motsvarande frågor även besvaras av medarbetare och en patientrelaterad del med frågor om konsultationsförmåga där motsvarande frågor även bevaras av patienterna. Några övergripande frågor om förtroende återfinns i alla enkäterna. Varje enkät innehåller dessutom en fråga med fria svar. Enkäterna finns i både webb-version och som pappersformulär.

Vårt projekt presenterades på WONCA Europe i Köpenhamn 18 juni, på Framtidens specialistläkare i Malmö, på Läkarförbundets studierektorsmöte samt på kursen ”Leading for Change” för studierektorer i september. Samarbete med studierektor Thomas Marmolin pågår för att med ST-forum® www.stforum.se som IT-plattform implementera metod och svarsrapporter under hösten 2016 och våren 2017. Framtida administrationskostnader behöver finansieras genom en avgift per rapport.

Hur går det till att få feedback från patienter och medarbetare? 

MSF för Läkare finns som testversion på survey.stforum.se där du som intresserad ST-läkare får kodnummer och adresser till webbenkäter för självvärdering samt medarbetar- och patientenkäter genom att skriva din mejladress, ett lösenord och följa anvisningarna. Här finns även en demo-version. Självvärderingen tar cirka sju minuter att besvara och övriga enkäter cirka fem minuter. 

Ge kodnummer och en länk till medarbetarenkäten i ett mejl till de medarbetare som du väljer ska få ge dig anonym feedback. Ju fler som svarar dess bättre. Välj både yngre och äldre läkare och andra medarbetare som t.ex. sköterskor eller sekreterare som känt dig minst två månader. Även medarbetare från andra arbetsplatser där du nyligen arbetat kan tillfrågas.

Pappersformulär och instruktioner för patient-feedback kan laddas ner från survey.stforum.se. Personal delar ut och samlar in kodmärkta pappersformulär och sänder dem alla tillsammans i ett slutet kuvert till ST-forum. Minst 15 men helst 35 patientenkäter per läkare behövs för att ge representativa svar.

Vad är nyttan med MSF för läkare?

MSF för Läkare är ett kostnadseffektivt IT-baserat och vetenskapligt validerat komplement till Mitt-i-ST eller examen i allmänmedicin. Du får anonym konkret feedback från grupper av medarbetare och patienter som berikar dialogen med din handledare om eventuella skillnader mellan din självvärdering och feedback. Eftersom det väsentliga är dialogen kring svaren och råd om förbättringsåtgärder som du kanske behöver vidta kommer det även att ställas fördjupade krav på handledarens förståelse av vad svaren på de olika frågorna om kliniska färdigheter och konsultationsförmåga betyder. Vi behöver lära oss att utnyttja möjligheterna i ett arbetsplatsbaserat lärande bättre [10].  

MSF för Läkare kan användas formativt några gånger under eller efter ST antingen i sin helhet eller delvis som bara patient- eller medarbetarfeedback. Denna feedback kan ge dig utmärkta referenser inför eventuellt byte av arbetsplats och en stolthet över att vara en bra läkare. MSF för Läkare ger även möjligt till regionala och nationella jämförelser på gruppnivå och som referens till dina egna resultat. 


MSF för Läkare
har inom ULF-projektets ram fått ekonomiskt stöd från SFAM.


Projektgrupp

Jan-Eric Olsson, spec. i allmänmedicin och senior studierektor vid Akademiskt primärvårdscentrum Huddinge (APC). Projektledare och författare av denna artikel.

Helena Schildt-Tossman, specialist i allmänmedicin. Verksamhetschef AT/ST-enheten APC.

Solvig Ekblad, psykolog och professor. Projektansvarig APC/LIME KI.

Bo Christer Bertilson, med. dr., specialist i allmänmedicin. AVC-samordnare Huddinge Akademiska Vård Central (AVC).

Eva Toth-Pal, med dr., specialist i allmänmedicin. AVC-samordnare Liljeholmens AVC.

Van Yang Wallentin, professor vid statistiska institutionen, Uppsala Universitet.

Anneli Lagerqvist, sekreterare APC.


Referenser

  1. De Fine Licht E. European Academy of Teachers in General Practice – utbildningssamarbete över gränserna. AllmänMedicin 2016;2:20.
  2. Donnon T, Al Ansari A, Al Alawi S, Violato C. The Reliability, Validity, and Feasibility of Multisource Feedback Physician Assessment: A Systematic Review. Acad Med. 2014 Mar;89(3):511–6.
  3. Norcini J, Burch V. Workplace-based assessment as an educational tool: AMEE Guide No. 31. Med Teach. 2007 Jan 1;29(9-10):855–71.
  4. Abdulla A. A critical analysis of mini peer assessment tool (mini-PAT). J R Soc Med. 2008 Jan 1;101(1):22–6.
  5. Aspengren K. Kvalitetsstämplad specialist med 360-gradersbedömning. Läkartidningen 2006:20. [Internet]. [cited 2016 Aug 26]. Available from: http://www.lakartidningen.se/Functions/OldArticleView.aspx?articleId=4049
  6. 360-graders bedömning baserad på SPRAT - Google Search [Internet]. [cited 2016 Aug 26]. Available from: https://www.google.se/#q=360-graders+bed%C3%B6mning+baserad+p%C3%A5+SPRAT
  7. Good medical practice (2013) [Internet]. [cited 2016 Aug 11]. Available from: http://www.gmc-uk.org/guidance/good_medical_practice.asp
  8. Campbell JL. GMC Multi-Source Feedback Study Scientific report of the Main Survey (2008-10)Executive Summary. UK General Medical Council; 2012.
  9. GMC multi-source feedback study [Internet]. [cited 2016 Aug 11]. Available from: http://www.gmc-uk.org/about/research/28784.asp
  10. Nicol DJ, Macfarlane‐Dick D. Formative assessment and self‐regulated learning: a model and seven principles of good feedback practice. Stud High Educ. 2006 Apr 1;31(2):199–218.