← Tillbaka

SFAMs fullmäktigemöte 2017

6 juni 2017

Medlemmarna i Svensk förening för allmänmedicin kallas härmed till fullmäktigemöte 2017

Plats: Karlstad Congress Culture Centre, i samband med Svensk allmänmedicinsk kongress
Adress: Tage Erlandersgatan 8, Karlstad.
Tid: onsdagen den 26 april 2017, kl 15.30-18.00.


Föreningens fullmäktige väljs av lokalavdelningarna. Namnen på fullmäktige skall anmälas
före mötet till SFAM:s kansli, e-post: kansli@sfam.se.


Varje SFAM-medlem äger rätt att närvara och yttra sig vid föreningens fullmäktige, men
endast fullmäktige äger rätt att delta i beslut.

Ur SFAM:s stadgar:
§4. Föreningens fullmäktige väljs av lokalavdelningarna. Varje lokalavdelning skall utse en
fullmäktig för varje påbörjat 30-tal medlemmar. För varje fullmäktig väljs en ersättare.
Motioner till fullmäktigemöte ska vara styrelsen tillhanda senast två månader före mötet.
Valberedningens förslag kommer att skickas till lokalavdelningarnas ordförande samt till
fullmäktige.

Verksamhetsberättelsen samt dagordning för fullmäktigemötet finns att läsa här:

Dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse 2016

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2017

2 bilagor till styrelsens verksamhetsplan 2017: Ansökningar från ”kronikerprojekt” 2017
Bilaga 1 Ansökan SoS 2017.pdf
Bilaga 2 Ansökan SoS 2017.pdf

Bokslut 2016

Med fullmäktigehandlingarna finns bilagt ett nytt förslag till principer för god fortbildning med handlingsplan för SFAM. Synpunkter på dokumenten är välkomna under fullmäktigemötet
Principer för fortbildning.pdf
Fortbildning -handlingsplan.pdf

 

Valberedningens förslag

Sammanfattning av slutrapport av Projekt för utveckling av lokal fortbildning (ULF-projektet)

Styrelsens ekonomiredovisning med budgetförslag 2017

Protokoll fullmäktigemöte 2017

 

Välkommen!
Hanna Åsberg
Ordförande