← Tillbaka

SFAM och DLF arbetar tillsammans för en nationell primärvårdsreform

18 mars 2018 av AllmänMedicin

Artikel i AllmänMedicin 1-2018.

Författare: Hanna Åsberg, ordförande SFAM  hanna.asberg@sfam.se och Marina Tuutma, ordförande DLF

Vårt samarbete tog fart på allvar i januari 2017, då SFAM:s och DLF:s styrelser träffades för ett internat i Läkarförbundets lokaler i Stockholm. Utifrån det internatet tog vi fram vårt Åtgärdsprogram för en nationell primärvårdsreform, vilken presenterades första gången på DLF:s fullmäktige den 7 april 2017. Programmet lämnades då över till dåvarande sjukvårdsminister Gabriel Wikström samt till regeringens utredare Anna Nergårdh. Det har också presenterats bland annat på Allmänmedicinsk Kongress i Karlstad samt på årsmötet för Glesbygdsmedicinsk förening i Härnösand. Representanter från den föreningen hade viktiga glesbygdsmedicinska aspekter att bidra med till programmet.

Sedan våren 2017 har vi (Hanna Åsberg och Marina Tuutma) haft flera möten med regeringens utredare Anna Nergårdh och utredningssekreterare Louise Andersson, där vi mer detaljerat har beskrivit problembilden i primärvården och fortlöpande berättat vad vi anser behövs i en nationell primärvårdsreform.

Under Almedalsveckan 2017 anordnade vi egna seminarier om primärvården, samt deltog i panelen i andra seminarier bl.a. från SLS där vi pratade om olika aspekter av en förstärkt primärvård och digitalisering. Seminarierna fick god uppslutning. Representanter från SFAMs och DLFs styrelser har varit aktiva på sociala medier främst Twitter, där primärvårdsfrågor diskuteras. Läkarförbundet, främst via ordföranden Heidi Stensmyren, har varit ett gott stöd i den offentliga debatten.

Angående digitalisering har vi pekat på via Twitter, via intervjuer, samt i en debattartikel i Dagens Samhälle, om problemet med att nätläkarbolag dränerar ekonomiska resurser från ordinarie primärvård och riskerar att skapa undanträngningseffekter, där äldre patienter med kroniska sjukdomar riskerar att få sämre tillgång till vård. Vi har också lyft vikten av STRAMA:s rekommendationer angående förskrivning av antibiotika via nätläkarkontakt, där KRY signalerat att man vill tolka rekommendationerna på sitt eget sätt. Det återkommande budskapet är att digitalisering måste implementeras i ordinarie vård, och gör störst nytta där patienten och läkaren redan har en etablerad kontakt. När nya arbetssätt med digitalisering införs så måste det utvärderas systematiskt avseende patientnytta, -säkerhet och kostnadseffektivitet.

Styrelserna har initierat kontakter med politiker främst i Socialutskottet.

Hanna Åsberg ingår i en arbetsgrupp i Svenska Läkaresällskapet som arbetar med att ta fram ett policydokument om framtidens primärvård och nära vård. I arbetsgruppen ingår flera allmänläkare men också organspecialister. En viktig fråga för arbetsgruppen är hur ekonomiska resurser ska kunna öka eller omfördelas till primärvård. Marina Tuutma via Läkarförbundets Sjukvårdspolitiska arbetsgruppen (SPA) medverkar i utformningen av förbundspolitik gällande primärvården.

Kring utredningen God och nära vård har referensgrupper tillsatts som arbetar tillsammans med Anna Nergårdh, samt en expertgrupp till Annika Strandhäll. DLF har haft möjlighet att via Läkarförbundet få representation genom Karin Båtelson och Ove Andersson, tidigare ordförande för DLF. SFAM har tyvärr inte beretts möjlighet att nominera till någon av grupperna, men Peter Berggren (Storuman, styrelseledamot i SFAM) har glädjande nog fått plats i expertgruppen.

På DLF:s fackliga seminarium i november, där SFAM:s representanter Hanna Åsberg och vice ordförande Ulrika Elmroth också deltog, gavs deltagarna möjlighet att diskutera med Anna Nergårdh via videolänk. Hon fick först själv beskriva sitt arbete och sedan lyssna och bemöta våra åsikter.

Under våren 2018 kommer utredningen God och nära vård att gå in i en ny fas, där konkreta förslag ska sättas på pränt i delbetänkandet. Vi arbetar fortsatt med att få med de viktigaste konkreta förslagen som vi anser måste komma till, främst listningstak, kompetensförsörjning och ökade ekonomiska resurser till primärvård.