← Tillbaka

Recension: Nyttig psykiatribok

1 november 2017 av AllmänMedicin

Recension i AllmänMedicin 3-2017. Psykiatri. Red. Herlofson J, Ekselius L, Lundin A, Mårtensson B, Åsberg M. 879 sidor. Studentlitteratur 2009, rev. 2016. ISBN 978-91-44-09497-7

Författare: Sven Hagnerud sven.hagnerud@gmail.com

Många anser nog att ”Herlofssons Psykiatri” tillsammans med ”Ottossons Psykiatri” utgör standardverk i svensk psykiatri. 2016 gavs ”Herlofssons Psykiatri” ut i nyutgåva med uppdateringar och hänsynstagande till de förändringar som ägt rum i DSM5.

Förutom Jörgen Herlofsson har ett flertal författare deltagit i boken. Redaktionsgruppen utgörs av kända namn inom psykiatrin: Lisa Ekselius, Anders Lundin, Björn Mårtensson och Marie Åsberg. Utöver dessa namn har runt 40 andra författare medverkat i boken. Boken känns överlag uppdaterad. I ett så brett fält som psykiatri är ett stort antal författare nog en nödvändighet för det.

Samtidigt gör det att kapitlen skiljer sig åt både när det gäller kvalité och inriktning. I vissa kapitel blir det tydligt att författaren har ett kliniskt förankrat synsätt och är uppdaterad på detaljnivå. Kapitlet Schizofreni, andra psykoser och katatoni är ett exempel på hur man på ett begränsat antal sidor får en god inblick och förståelse för psykotiska symtom även i det kliniska arbetet. Så finns det andra kapitel där man utan vidare kommentarer skriver att något är outforskat trots att relevant kunskap finns inom området.

Boken tar upp viktiga områden inom allmänmedicinen. Trots författarnas yrkesmässiga bredd med allt från psykologer, geriatriker, rehabiliteringsmedicinerare, och det är inte tunnsått med akademiska titlar, hade boken stärkts om någon kliniskt verksam allmänmedicinare funnits bland författarna. Detta inte minst med tanke på att en så stor del av de psykiatriska tillstånden tas om hand inom primärvården. Ett kapitel med utgångspunkt från de särskilda frågeställningar och arbetssätt som är vanliga på en vårdcentral skulle göra boken än mer heltäckande.

För en psykiater kan nog boken kännas något tunn, men frågan är också hur mycket en bok som ska hantera ett så stort fält kan innehålla. Hur ter sig då boken i ett allmänmedicinskt perspektiv? Inte alla kapitel är kliniskt relevanta, exempelvis kapitlet om hjärnavbildande metoder, och några är lite väl teoretiserande för att platsa i den allmänmedicinska vardagen.

Trots att distriktsläkaren inte tillhör bokens huvudsakliga målgrupp finns det flera kapitel med nytta för allmänmedicinen, dels i den kliniska vardagen, men också för lärande och för en ökad förståelse när det gäller det breda psykiatriska fältet. Här kan boken tjäna som en möjlighet att djupdyka i något speciellt område då det känns påkallat; exempelvis missbrukskapitlet för att bättre kunna förstå de stora krafter som ligger bakom detta nästan abstrakta tillstånd.

En ökad förståelse erhålls för olika terapiformer med den bredd och utveckling som skett över tid. Inte minst Jörgen Herlofssons egen bakgrund inom KBT har haft en betydelse för att få ihop de delarna. Givetvis är inte bokens målsättning att vara en praktisk handledning i terapi. För det finns det speciallitteratur, exempelvis inom KBT den läsvärda boken An Introduction to Cognitive Behaviour Therapy av Kennerley m.fl.

Kapitlet om utmattning av Marie Åsberg är välskrivet och behandlar ett sjukdomstillstånd som är vanligt inom allmänmedicinen. Inom allmänmedicinen är kapitlet om den rätt svåra psykiatriska diagnostiken av värde, liksom de stora sjukdomsgrupperna av affektiva tillstånd och den växande gruppen neuropsykiatriska tillstånd.

Att ha kunskap även i psykiatrins juridik är viktigt. Kapitlet är läsvärt och bidrar med viktig kunskap där en bakgrund ges i det rättsliga tänkandet. Hur är det tänkt runt tvångsvård och hur har lagstiftaren tänkt exempelvis när det gäller en polishandräckning?

Sammantaget är boken av värde i ett allmänmedicinskt perspektiv, men där en viss variation finns mellan kapitlen utifrån hur de är skrivna. Vissa är mer kliniskt tillämpbara och andra mer övergripande teoretiserande.