← Tillbaka

Recension: En värdefull inspirationskälla till FQ-grupper

22 mars 2018 av AllmänMedicin

Recension i AllmänMedicin 1-2018. Petersson M, Björk J, Edvardsson B, Petersson C; Person och profession i samspel. Växjö: Linnaeus University Press 2017. 160 s. ISBN 978-91-88357-53-3

Författare: Gösta Eliasson gosta.eliasson@telia.com 

Professionella personer ägnar mycket energi åt att ligga i framkant när det gäller kunskaper och färdigheter. Men det finns också en individuellt-mänsklig dimension, särskilt inom allmänmedicinens domäner. Den här boken redovisar ett antal gruppsamtal som haft för avsikt att öka förståelsen för den humanistiska sidan av yrket.

Det går aldrig att förstå – och inte heller att hjälpa – en människa om man inte möter henne just där hon själv befinner sig. Det gäller till exempel att veta om, när och hur naturvetenskap och teknik ska användas i det individuella fallet. Att det finns kraftfulla medicinska åtgärder betyder inte att det alltid är rätt att använda dem. Boken tar upp denna och många andra liknande professionella dilemman.

På bokens framsida finns en bild av en kvinna. I förordet beskrivs kvinnans blick som ”gåtfull, att den står nära konsten”. Det säger oss att människan och hennes kropp är större än vad vår medicinska blick förmår fånga. Verkligheten blir omdefinierad av kvinnans egen historia, världsbild och omgivning under det att biomedicinens opersonligt rationella blick blir till ”en strålkastare som söker genomborra tingens yta och människans kropp”.

I boken beskrivs ett projekt initierat av samarbetsgruppen Hälsa, humaniora och medicin vid Region Kronoberg och Linnéuniversitetet. I ett antal tematiskt upplagda halvdagsseminarier möttes företrädare för olika professioner, bland annat läkare, för att reflektera över yrkesrollen, vardagliga händelser, konflikter, etiska dilemman och oklara fall utanför de trygga rutinerna, reglerna och manualerna.

Deltagarna uppmanades att med skönlitterära texter som inspirationskälla skriva berättelser utifrån egna reflektioner om hur de upplevt olika utmaningar i sin yrkesroll. Deltagarnas texter lästes sedan upp i gruppen och fick ligga till grund för reflektion och diskussion.

I bokens första del beskrivs upplägget och genomförandet av projektet. Det verkligt intressanta kommer dock när man läser om deltagarnas reflektioner och hur gruppdiskussionerna avlöpte. Här finns pärlor som fångar de utmaningar som vi alla möter som professionella. Begrunda till exempel detta bidrag från en ST-läkare:

”Ser ni, fru Holl, det är utmärkt. Allt är i bästa kondition. Ingen anledning till åtgärd, som jag brukar säga.” Hon tittar frågande upp på honom. Och går ut genom dörren. ”Inte hon, inte idag” tänker han. Systemet som han representerar skulle knäcka henne.

Det är inte enkelt att tala om dessa mjuka värden, och ännu svårare är det att hitta bra lärformer. Därför är det nödvändigt att vidmakthålla en kollegial dialog om hur vi närmar oss vårdsökande människor på deras egna villkor. Det aktuella projektet är ett välkommet bidrag som ökar möjligheten att etik, humanism och förmåga till gott omdöme vävs in i fortbildning och yrkesliv.

Boken kan varmt rekommenderas som inspirationskälla till samtal i FQ-grupper och som diskussionsunderlag under lokala ST-dagar.