← Tillbaka

Kompetensutveckling med SFAM

26 november 2015 av AllmänMedicin

Artikel publicerad i AllmänMedicin 4-2015. - Sedan 70-talet har SFAM varit engagerad i utbildning och fortbildning. SFAM stred för att allmänmedicin skulle bli en specialitet, vilket skedde 1981. År 1993 publicerades utredningen ”Allmänläkares efterutbildning” [1] och år 1995 rapporten ”Kunniga allmänläkare sänker sjukvårdskostnaderna” [2]. SFAM drev på starten av Fammi (Familjemedicinska institutet, 2002-2007). ”Golden standard för fortbildning” togs fram 2012 för att använda i vårdvalet. Utredningen ”Allmänläkares fortbildning” [3] kom 2014. År 2015 sjösätts ”nya sfam.se”, en webbportal för utveckling och lärande.

Författare Ingrid Eckerman chefredaktor@sfam.se 

När ”fortsatt vidareutbildning” (FV) blev ”specialiseringstjänstgöring” (ST) var det utveckling av ST-läkarens kompetens under tjänstgöring med hjälp av handledare och självstudier som fördes fram [4]. Kurser ska ingå i en personlig läroplan. Lärandet ska vara självstyrt och problembaserat. Nytt vetande ska införlivas med förståelse av sammanhang. Den kollegiala dialogen har en viktig roll.

Större delen av allmänmedicinutbildningen på student-, AT- och ST-nivå är förlagd till primärvården. Decentralisering tvingade allmänmedicinen att vara kreativ. Allmänmedicin var tidig med utbildade handledare och studierektorer liksom med specialistexamen.

UTBILDNING

De allmänmedicinska institutionerna ansvarar för grundutbildningen fram till läkarexamen. Praktik sker på vårdcentraler med utbildade allmänläkare som handledare.  

Allmäntjänstgöringen (AT) och specialiseringstjänstgöringen (ST) är landstingens ansvar. De har byggt upp organisationer för handledare, utbildningsvårdcentraler, studierektorer och kurser. Alla AT- och ST-läkare ska ha tillgång till en studierektor.

Socialstyrelsen tar fram målbeskrivningar för alla specialiteter. SFAM är remissinstans och lägger ner stort arbete på att påverka målbeskrivningarna.

Utbildningsrådet

SFAM:s utbildningsråd bevakar frågor om allmänmedicin inom grundutbildning till läkare, AT och ST som t.ex. målbeskrivningen och lärandemål för obligatoriska SK-kurser. Målsättningen är att långsiktigt beskriva, träna, utveckla och utvärdera klinisk kompetens i läkaryrket.

ST-rådet

SFAM:s ST-råd drivs av ST-läkare. Rådet bevakar och deltar i frågor som rör ST, exempelvis målbeskrivningen, tillgången till ST-platser och handledning.

NÄSTa – Nationellt nätverk för ST-läkare i allmänmedicin – är för närvarande vilande.

Studierektorskollegiet

Studierektorskollegiet är ett forum för samarbete mellan landets omkring 110 studierektorer i allmänmedicin. Kollegiet har två möten varje år. En debattlista finns på nätet. Diplomeringskurs för studierektorer i allmänmedicin har hållits med oregelbundna intervall.

SFAM:s utbildningsprenumeration

Utbildningsprenumerationen erbjuds ST-läkare och ger rabatter på utbildningar, litteratur med mera.

SPUR-inspektioner

SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. Inspektionen av en utbildningsenhet (t.ex. vårdcentral) börjar med en digitaliserad enkät till ST-läkare, handledare, studierektor och verksamhetschef. Ett inspektörsteam besöker sedan enheten under en dag och förslag ges till åtgärd av de brister som upptäckts.

KOMPETENSUTVECKLING

Fortbildningsrådet

SFAM:s fortbildningsråd verkar för att varje specialistläkare med allmänmedicinskt uppdrag skall ha tillgång till fortbildning i sådan mängd och med sådant innehåll att den individuella professionella utvecklingen blir stimulerad och tillgodosedd.

Rådet ger stöd till fortbildningssamordnare och verkar för kollegialt kunskaps- och erfarenhetsutbyte, bland annat genom FQ-[1] och Balintgrupper. Det bevakar och sprider kunskaper om fortbildning och pedagogiska modeller till kollegor, verksamhetschefer, huvudmän och myndigheter.

Nationellt nätverk för fortbildningssamordnare

SFAM:s nätverk för fortbildningssamordnare består av ett 40-tal personer som ansvarar för lokal fortbildning för allmänläkare i sina landsting och regioner. Deltagarna brukar träffas två gånger per år på olika platser i landet.

Golden standard för allmänläkares fortbildning i vårdvalssystem

Dokumentet är ett stöd till beställare av hälso- och sjukvård vad gäller krav på fortbildning vid utformning och uppdatering av vårdvalsdokument. Det kan ses som en fortbildningsstandard att användas av huvudmän, verksamhetschefer och enskilda läkare. 

Nya SFAM.se – en portal för lärande och utveckling

Nya sfam.se, lanserad hösten 2015, innehåller funktioner för att söka, diskutera, skapa och ta del av aktiviteter för utveckling av lärande som e-learning, kurser, seminarier, FQ-grupper och studiebrev. Man kan skapa och dokumentera personliga fortbildningsmål.

KOMPETENSVÄRDERING MED SFAM

Vid värdering av allmänläkares kompetens ska kommunikation, förhållningssätt, problemlösning och samarbete bedömas, förutom de teoretiska kunskaperna. Värderingens syfte är att vara ett stöd för läkaren i den fortsatta kompetensutvecklingen.

Rådet för kompetensvärdering

Kompetensvärderingsrådet utformar och arrangerar Mitt-i-ST och specialistexamen, håller kurser i kompetensvärdering inom allmänmedicin, samt driver utveckling inom detta fält.

Mitt-i-ST 

Mitt-i-ST är en värdering i mitten av ST av en erfaren kollega med särskild utbildning. ST-läkaren får hjälp och stöd för fortsatt planering av tjänstgöring och kompetensutveckling.

Specialistexamen 

Specialistexamen är en värdering i slutet av ST eller som specialist i allmänmedicin. Momenten är portfölj, skriftligt prov, uppsats och praktikdag.

ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog

ASK – allmänläkares självvärdering i kollegial dialog – är kompetensvärdering för erfarna allmänläkare. Den egna professionella utvecklingen stärks genom att värdera den egna kompetensen i dialog med en kollega. ASK är tänkt att kunna fungera som recertifiering med 5-7 års intervall.

Värdering enligt CPD 

Continuing Professional Development (CPD) är ett internationellt namn för läkares utveckling i yrket; både medicinskt och inom yrkets andra delar (ledarskap, handledning mm). Nya sfam.se innehåller ett utkast till ett svenskt system för dokumentering och värdering, inspirerat av den norska modellen.

Recertifiering

Recertifiering, dvs. en återkommande prövning av individkompetens för specialister, har diskuterats länge. SFAM:s styrelses uppfattning just nu är att föreningen inte ska driva frågan men vara positiv om frågan väcks av andra. Uppföljningsmodulen på ”nya sfam.se” är en pilotversion inför en möjlig recertifieringsmodul. 

KURSER OCH MATERIAL

SFAM har hittills bedrivit ett fåtal kurser i egen regi. Många kurser bedrivs i Provinsialläkarfondens eller privata aktörers regi.

Kurs i kompetensvärdering

Kurs i kompetensvärdering ges varje år i vecka 3 av kompetensvärderingsrådet. Det är en utbildning för värderare av Mitt-i-ST, examinatorer för specialistexamen, studierektorer och handledare. Kursen ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens. Den bygger på aktivt deltagande, och stor del av tiden ägnas åt arbete i små grupper med praktiska övningar.

ST-dagarna

ST-dagarna i allmänmedicin anordnas av ST-läkarna själva, med stöd från SFAM. ST-läkarna lägger upp hela programmet själva.

Kongressen

SFAM:s allmänmedicinska kongress anordnas årligen. Här finns avsatt mötestid för arbetsgrupper och nätverk. Examinanderna får presentera sina uppsatser och firas vid festmiddagen. På programmet finns inbjudna gästtalare, workshops, presentation av forskningsrön och mycket annat.

SFAM:s kriterier och granskning

SFAM har ställt upp ett antal kriterier för god fortbildning. SFAM erbjuder privata kursanordnare samarbete, granskning och godkännande. Kursdoktorns, KursMedicins och vissa av Dagens Medicins kurser granskas av SFAM.

Studiebrev och SWAMP:ar

I fortbildningsrådets regi har ett antal studiebrev tagits fram för att användas i till exempel FQ-grupper. I samband med ”nya sfam.se” revideras några och nya tillkommer, då i format för interaktiv inlärning i kollegial dialog, kallat SWAMP (SFAM:s Webbfortbildning i Allmänmedicin Med Patientfall).

Referenser

  1. Måwe, Ulf. Allmänläkares efterutbildning.
  2. Ekberg-Karlsson, Kerstin. Kunniga allmänläkare sänker sjukvårdskostnaderna. SFAM 1995.
  3. Eliasson G. Allmänläkares fortbildning. SFAM 2014.
  4. Eliasson G. Henry Egidius – ideolog med allmänmedicinen som arbetsfält. AllmänMedicin 2014;4:37-39.

 

[1] FQ står för fortbildning och kvalitet.