← Tillbaka

Debatt: Oacceptabelt remissförfarande

13 december 2015 av AllmänMedicin

Debattartikel publicerad i AllmänMedicin 4-2015. - Rapporten En Värdefull Vård, framtagen av en arbetsgrupp inom Svenska Läkaresällskapet, har rönt stor uppmärksamhet bland allmänläkare. Här kritiseras styrelsens hantering.

I juni 2015 publicerade Svenska Läkarsällskapet dokumentet ”En värdefull vård”. En grupp representanter för olika specialiteter, utsedda av Läkaresällskapet, gick noggrant igenom problem i svensk sjukvård och gav förslag på hur man skulle kunna komma tillrätta med dem. I dokumentet poängteras bland annat allmänmedicinens och en välfungerande primärvårds roll för hur övrig sjukvård skall kunna fungera effektivt.

Detta dokument har gått på remiss till många instanser i samhället inklusive SFAM. SFAM:s styrelse har skrivit ett förslag till svar på remissen och detta förslag har skickats ut till lokalföreningarna och råden för att vi medlemmar skall kunna lämna våra synpunkter. En synbarligen föredömlig demokratisk process. Det är utmärkt att medlemmarna tillfrågas när viktiga remisser ska besvaras när det dessutom, som denna gång, finns gott om tid för ett sådant förfarande. Svaren skulle vara styrelsen tillhanda senast den 30 september.

Under tiden som vi i SFAM Norrbotten utformade vårt svar blev vi varse att SFAM:s styrelse redan i slutet av augusti hade skickat sitt utkast till remissvar till Läkaresällskapets styrelse för kännedom.

Detta har gjort oss mycket förundrade. Vi ifrågasätter starkt styrelsens handlande.  Vad är meningen? Var det verkligen en enig styrelse som stod bakom svaret? Varför inväntar inte styrelsen de svar från medlemmarna som inkommer inom den stipulerade tiden? Kommer styrelsen överhuvudtaget att läsa och ta hänsyn till medlemmarnas svar?

För oss är förfarandet helt oacceptabelt.

Vi tycker också att styrelsen skulle ha flaggat tydligare för EVV på hemsidan.

Mail till lokalföreningarna och råden räcker inte, dessutom i semestertider då det är lätt att det tappas bort.  Istället för att lägga informationen som en nyhet som med automatik hamnar allt längre ner i nyhetslistan och försvinner från startsidan kunde man ha låtit en av de nio rutorna innehålla information om EVV och remissbehandlingen. Avspeglas styrelsens negativa inställning till EVV även på detta sätt?

Vi är mycket missnöjda med styrelsens hantering av remissen och kräver förklaring.

Stefan Wallmark, Ordförande, SFAM Norrbotten, Björknäs HC, Boden stefan.vallmark@nll.se

Maria Truedsson, Senior allmänläkare, Hortlax HC, Piteå

Birgit Breitholtz, Björknäs HC, Boden

Meta Wiborgh, Senior allmänläkare, Bergnäsets HC, Luleå

Alla är mångåriga aktiva medlemmar i SFAM

Styrelsens svar

Stefan Vallmark m.fl. ställer i sin debattartikel ett antal frågor till SFAM:s styrelse vilka vi här besvarar.

Som debattörerna själva skriver har vi i styrelsen valt att skicka ut EVV på en bred remissrunda i föreningen, just därför att det är en omfattande och viktig rapport med hög allmänmedicinsk relevans.

Eftersom styrelsens utkast lades ut på hemsidan för alla medlemmar att läsa var det också fritt tillgängligt för andra intresserade. Därmed kändes det naturligt att med direkt kommunikation informera Läkarsällskapets VD, nämndsordföranden samt Jonas Sjögreen om hur arbetet med remissvaret inletts samt redogöra för hur den fortsatta interna processen kring EVV såg ut. Att detta väckt farhågor om att vi i styrelsen försökt föregripa eller kringgå den interna remiss-processen kan vi bara beklaga.

Vad som är en rimlig nivå på informationsöverföring kan man alltid diskutera. Att EVV-remissen skickades direkt till lokalföreningar och råd samt lades upp som en nyhet på hemsidan kändes i detta fall fullt tillräckligt. Hur vi bäst och mest effektivt sprider information i föreningen är en återkommande fråga för styrelsen, självfallet finns utrymme för förbättring.

I debattartikeln nämns också "styrelsens negativa inställning till EVV". Att vi i styrelsen är negativa till EVV är dock en sanning med modifikation. Vi har sett EVV som ett välkommet och viktigt initiativ och har också i vårt utkast ställt oss bakom mycket av det som skrivs i rapporten, särskilt i kapitel 3. Samtidigt har vi tydligt kritiserat en hel del både när det gäller process, form och innehåll.

Vi var i styrelsen eniga kring vårt utkast till remissvar. Vi var också helt eniga i att remissen behövde skickas ut brett i föreningen för att alla intresserade skulle få möjlighet att yttra sig. Vi har i styrelsen lagt åtskilliga timmar/dagar på att enskilt sätta oss in i och i grupp diskutera EVV-rapporten. När detta skrivs lägger vi ytterligare omfattande tid på att läsa och sammanställa den återkoppling vi fått internt.

Vi kan försäkra medlemmarna att alla synpunkter kommer läsas, läsas igen och tas hänsyn till. Det betyder inte att det slutgiltiga remissvaret gällande EVV kommer att göra varje enskild SFAM-medlem helt och hållet nöjd. Därtill finns det en alldeles för stor mångfald av åsikter och uppfattningar i vår förening. Och det är naturligtvis precis så det ska vara.

Styrelsen genom Kristofer Mollberg kristofer.mollberg@sfam.se 

Kort genmäle

Styrelsens svar ger lite nyspråkskänsla: 

- SFAMs styrelse är inte negativa till EVV, de tycker bara att arbetet ska läggas ner!

- Ett remissvar utan att invänta medlemmarnas synpunkter är naturlig direkt kommunikation, inte att föregripa eller kringgå!

Och vad menar styrelsen med "en alldeles för stor mångfald av åsikter och uppfattningar"?

Våra farhågor kvarstår!

Stefan Wallmark, Maria Truedsson, Birgit Breitholtz, Meta Wiborgh